phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikel

separator


Coronacrisis, salaris en NOW

/

Deel deze pagina
 •  
 •  
 •  

De coronacrisis grijpt om zich heen en zorgt voor een toenemende onzekerheid. De economie is een paar tandjes teruggezet, werkgevers komen in acute problemen. Veel werknemers vragen zich op dit moment vooral af of hun salaris nog wel zal worden betaald.

Werkgevers zeggen dat er “geen geld” is, maar de media berichten dat de overheid noodmaatregelen heeft afgekondigd die het bedrijfsleven moeten ondersteunen in deze moeilijke tijd, in ieder geval tijdelijk. Belangrijk onderdeel van deze maatregelen is de zogenaamde NOW, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Wat houdt die regeling in? Voor wie geldt deze regeling en welke gevolgen kan deze regeling hebben voor een werknemer? En hoe staat het met tijdelijke contracten? Geldt de NOW daarvoor nu wel of niet?

NOW

De NOW is afgekondigd op 31 maart 2020 en telt 44 pagina’s. De regeling is door de overheid in een paar weken in elkaar gezet met als doel werkgevers tegemoet te komen bij het betalen van de salarissen van werknemers, de loonkosten. De NOW ziet op gevallen waarbij bedrijven een acute terugval in de omzet hebben met ten minste 20% over een periode van drie maanden. Dit omzetverlies wordt veroorzaakt door een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Subsidie loonkosten

Een werkgever die over de periode van drie aaneengesloten maanden in de periode 1 maart t/m 31 juli 2020 aan de eisen voldoet, kan een subsidie tegemoet zien over het loon dat de werkgever moet betalen. Let wel: de subsidie heeft ofwel betrekking op de periode 1 maart t/m 31 mei 2020, ofwel op de periode 1 april t/m 30 juni 2020. De periode waarover de omzetdaling dient plaats te vinden is dus langer dan periode waarover de werkgever de subsidie van overheidswege kan ontvangen, in ieder geval zoals zaken nu liggen. Of de NOW zal worden verlengd en zo ja, of dan dezelfde of andere voorwaarden zullen gelden, zal moeten worden bezien.

Voorwaarden NOW

Om in aanmerking te komen voor subsidie op grond van de NOW moet een werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het reguliere salaris van werknemers wordt doorbetaald, in ieder geval zoveel mogelijk;
 • Er wordt geen aanvraag ingediend voor ontslag om bedrijfseconomische redenen;
 • De subsidie wordt uitsluitend gebruikt om de loonkosten te betalen;
 • De loonaangifte wordt gedaan op voorgeschreven momenten;
 • Indien van toepassing: de OR wordt geïnformeerd over de subsidieverlening.

Voldoet een werkgever niet aan deze eisen en ontslaat hij bijvoorbeeld toch medewerkers om bedrijfseconomische redenen (“er is geen werk”), dan wordt algemeen aangenomen dat dit het toekennen van de NOW-subsidie in de weg staat.

Tijdelijke arbeidskrachten

In de aanloop naar de NOW was het onduidelijk of het ontslagverbod ook gold voor werknemers met een tijdelijk contract. Uit dit bericht van 3 maart 2020 kan worden afgeleid dat een werkgever tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet hoeft te verlengen om in aanmerking te kunnen komen voor de de NOW-subsidie.

Start

Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020 een aanvraag indienen voor de NOW. Reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting (wtv) worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Echter, omdat in het kader van de NOW aanvullende informatie dient te worden verstrekt, komt dat feitelijk neer op het opnieuw indienen van een aanvraag.

Voorschot

Bedrijven die aan de NOW-regeling voldoen kunnen een voorschot van 80% verwachten. Dit voorschot zal in drie termijnen worden uitgekeerd. De eerste termijn zal volgen binnen twee tot vier weken na aanvraag, wellicht zelfs sneller.

Hoogte subsidie

De hoogte van de NOW-subsidie wordt berekend volgens de formule A x B x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij:

 • A = het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling
 • B = de loonsom, waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in het loonaangiftetijdvak, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan EUR 9.538,-;
 • 3 = voor de periode van 3 maanden
 • 1,3 = voor een opslag om de loonsom te corrigeren voor de verschillende kosten die de werkgever heeft (werkgeverspremies, vakantietoeslag, pensioenen etc.)
 • 0,9 = voor het percentage van 90%. De werkgever wordt geacht de resterende 10% te betalen.

Actie, rol advocaat

De maatregelen die zorgen voor het sterk afremmen van de economie zullen naar verwachting niet met een paar weken voorbij zijn. De overheid probeert te helpen om de grote economische gevolgen daarvan te verzachten, maar als werkgevers gebruik willen maken van de NOW-subsidie, inclusief de voorschotregeling, dan moeten ze daarvoor wel in actie komen. Een advocaat kan daarbij een toegevoegde waarde hebben, bijvoorbeeld door een werkgever te helpen met de (interpretatie van de) NOW-regeling. De NOW is onder hoge tijdsdruk in elkaar gezet en lang niet alle bepalingen zijn even duidelijk voor alle gevallen, zoals bijvoorbeeld over omzetdaling.

Werknemers

Aan de andere kant kan een advocaat namens één of meerdere werknemers een werkgever aanspreken op zijn verplichting loon door te betalen. Als een werkgever in problemen om wat voor reden dan ook niet in staat blijkt het loon te betalen, met of zonder NOW-subsidie, dan resteert veelal niets anders dan het aanvragen van het faillissement bij de rechtbank. Dat dient te gebeuren door een advocaat. Zeker als een werkgever over een langere periode geen loon betaalt, is het aanvragen van het faillissement van de werkgever vaak de enige optie voor een werknemer die resteert om verzekerd te zijn van inkomen. Zodra het faillissement wordt uitgesproken, zijn de rechten op WW gewaarborgd. De werknemer komt daarnaast in aanmerking voor vergoeding van het achterstallige salaris, de loongarantieregeling.

Tenslotte

Met de NOW kiest de Nederlandse overheid ervoor arbeidsverhoudingen en salarissen voor werkgevers en werknemers voor dit moment zoveel mogelijk te laten zoals ze zijn. Een belangrijke reden daarvoor is de verwachting dat dit een opstart van de economie makkelijker zou moeten maken, of minder moeilijk.  Andere landen, zoals België en Spanje, kiezer er in deze tijden voor werknemers te ontslaan, waarna deze zijn aangewezen op tijdelijke.werkloosheidsuitkeringen van overheidswege. Deze zijn vaak tientallen procenten lager dan het laatst ontvangen loon. Bovendien is het maar de vraag of, als de economie weer gaat aantrekken en werkgevers weer behoefte krijgen aan arbeidskrachten, de ontslagen werknemers weer terug kunnen keren op hun oude plek. De grote vraag blijft wanneer een opstart van economie weer aan de orde is. In de pers valt te beluisteren dat de overheid ermee rekening houdt de regeling met nog eens drie maanden te verlengen en dat dan ook te kunnen financieren. Zoals zoveel zaken op dit moment is dat echter onzeker. 

Voor meer informatie vanuit de Rijksoverheid, zie ook:

https://www.nieuwsszw.nl/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

gepubliceerd door Rein Eilers


Deel deze pagina
 •  
 •  
 •  
separator