Announcement freezing order wallet at cryptoexchange Huobi

For the first time, a Dutch court has issued an order to freeze a wallet at a cryptoexchange. This is an interim measure, which aims to make the cryptocurrencies present in wallet 1L15W6b9vkxV81xW5HDtmMBycrdiettHEL available to compensate the damages of a victim of boiler room fraud. A blockchain analysis by multiple research firms, including Chainanalysis, found that the wallet functions as a terminal where fraudsters house stolen cryptocurrency. The freezing order is against Huobi, an internationally active cryptoexchange based in Seychelles. The measure was imposed without a defense from Huobi (ex parte). The trial will continue in November 2023. Huobi can then still defend itself and defend against the measure. The Amsterdam District Court will hear the continuation of the case in November, including the demand to disclose the name and address information of Huobi’s customer, and the demand to extend the freezing order until the victim has filed a lawsuit against the wallet’s as yet unknown owner. The court determined that Huobi must pay a fine of up to EUR 2,000,000 if Huobi fails to comply with the court order.

Nederlands

Bekendmaking bevriezing wallet  bij cryptoexchange Huobi Global

Voor het eerst heeft een Nederlandse rechtbank een bevel gegeven om een wallet bij een cryptoexchange te bevriezen. Het gaat om een voorlopige maatregel, die er toe dient de cryptovaluta die in wallet 1L15W6b9vkxV81xW5HDtmMBycrdiettHEL aanwezig zijn beschikbaar te stellen voor het vergoeden van de schade van een slachtoffer van boilerroomfraude. Bij een blockchain-analyse is door meerdere onderzoeksbureaus, waaronder Chainanalysis, vastgesteld dat de wallet functioneert als eindstation waar fraudeurs gestolen cryptovaluta onderbrengen. Het bevriezingsbevel is gericht tegen Huobi Global, een internationaal actieve cryptoexchange gevestigd op de Seychellen. De maatregel is opgelegd zonder verweer van Huobi (ex parte). De rechtszaak wordt in november 2023 voortgezet. Huobi kan zich dan alsnog verdedigen en verweer voeren tegen de maatregel. De Rechtbank in Amsterdam behandelt in november het vervolg van de zaak, waaronder de eis om de naam- en adresgegevens van de klant van Huobi bekend te maken,  en de eis om de bevriezingsmaatregel te verlengen totdat het slachtoffer een rechtszaak heeft gevoerd tegen de nog onbekende eigenaar van de wallet. De rechtbank heeft bepaald dat Huobi een boete moet betalen van maximaal EUR 2.000.000 als Huobi het rechterlijke bevel niet respecteert.

 

中国

公告冻结加密货币交易所 Huobi  的钱包

荷兰法院首次下令冻结加密货币交易所的钱包。这是一项临时措施,目的是将钱包 1L15W6b9vkxV81xW5HDtmMBycrdiettHEL 中的加密货币用于赔偿锅炉房欺诈案受害者的损失。包括 Chainanalysis 在内的几家研究公司进行的区块链分析发现,该钱包充当了欺诈者存放被盗加密货币的终端。冻结令针对的是 Huobi Global Ltd,这是一家总部设在塞舌尔的国际活跃加密货币交易所。这项措施是在 Huobi 没有进行辩护的情况下实施的。审判将于 2023 年 11 月继续进行。届时,Huobi 仍可为自己辩护,对该措施进行抗辩。阿姆斯特丹地方法院将于11月继续审理此案,包括要求披露Huobi客户的姓名和详细地址,以及要求延长冻结措施,直到受害者对钱包尚未知晓的所有者提起诉讼。法院裁定,如果 Huobi 不遵守法院命令,则必须支付高达 200 万欧元的罚款。