phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikelen


Hoe werkt een klachtprocedure tegen een advocaat?

Wie ontevreden is over zijn advocaat – of de advocaat van de tegenpartij – kan een klacht indienen. Hoe zit deze procedure in elkaar, en wat is de taak van de Raad van Discipline, de tuchtrechter voor de advocatuur?

Klacht bij het kantoor

Een cliënt (of tegenpartij) die niet tevreden is met de manier waarop een advocaat de zaak heeft behandeld, of die zit met de gevolgen van een verloren rechtszaak, kan een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het kantoor. Advocatenkantoren hebben verplicht een klachtenfunctionaris en een klachtenreglement. De klachtbehandelaar lost in de praktijk veel -vooral kleinere- klachten op.  Bijvoorbeeld als het gaat om miscommunicatie, bejegening en bereikbaarheid – doorgaans klachten waar geen schokkende  financiële schade is geleden, of klachten over de hoogte van declaraties. Als een klacht direct wordt ingediend bij de Deken, zoals gebeurde voor de invoering van de nieuwe advocatenwet in 2015, kan de Deken de klacht terugsturen naar de klachtenfunctionaris van het kantoor. Het gaat namelijk om een verplichte voorprocedure.

Alternatief: geschillencommissie

Er bestaat ook een geschillencommissie die klachten behandelt tegen advocaten. Niet alle advocaten zijn aangesloten bij de geschillencommissie, maar een advocaat en een klager kunnen wel afspreken dat een zaak aan deze instantie wordt voorgelegd. De geschillencommissie is bedoeld voor klachten van (ex)cliënten van de advocaat en niet voor tegenpartijen. Een verschil met de tuchtrechtelijke procedure is dat de advocaat door de geschillencommissie kan worden veroordeeld schadevergoeding te betalen (tot maximaal € 10.000). Omgekeerd kan de advocaat ook een oordeel vragen over een niet-betaalde declaratie.

Klacht bij de Deken

Als de klacht niet wordt opgelost via de interne klachtenprocedure of via de geschillencommissie, kan een klacht worden ingediend bij de deken. De deken is de voorzitter van de plaatselijke Orde van Advocaten, de “Raad van de Orde”. Deze raad en de deken zijn toezichthouder op de lokale advocatuur. Eén van de taken van de deken is het behandelen van klachten tegen advocaten. In de praktijk wordt de klachtbehandeling ook wel verzorgd door de stafmedewerkers van de deken en door andere leden van de Raad van de Orde. De dekens gaan te werk volgens de “leidraad dekenale klachtbehandeling”.

Hoe behandelt de Deken klachten?

De klachtprocedure is informeel. De indiener van de klacht (“klager”) kan een brief of een email schrijven, die in behandeling wordt genomen. De deken vraagt een reactie op bij de advocaat (“verweerder”). De procedure loopt in Amsterdam meestal schriftelijk. In sommige andere arrondissementen wordt een bespreking (een soort informele zitting)  gehouden op het kantoor van de deken. Regelmatig leidt de dekenbehandeling tot een oplossing. Bijvoorbeeld als de advocaat een (beroeps)fout erkent en een vergoeding aanbiedt. Meestal zal daarmee de kous af zijn: de klager trekt de klacht in. In andere gevallen wordt de klacht uiteindelijk ingediend bij de Raad van Discipline, de tuchtrechtelijke instantie voor de advocatuur. In dat geval moet de klager een griffierecht van € 50 betalen. Dit bedrag is bedoeld als een heffing aan de poort om onzinklachten tegen te houden.

Raad van Discipline

De tuchtrechter oordeelt over klachten tegen advocaten. Het kan ook gaan om “bezwaren” van de Deken: niet elke zaak die de raad behandelt is afkomstig van cliënten of tegenpartijen. De tuchtrechter houdt bij de nieuw binnengekomen klachten een voorselectie. Klachten die duidelijk niet gegrond zijn – en dat zijn er heel wat – worden afgevangen en direct op een zijspoor gezet met een “kennelijk ongegrond”-beslissing van de voorzitter, zonder zitting. Tegen dat type beslissingen kan de klager alleen nog verzet instellen. Verzet slaagt soms (niet vaak) en dan wordt de zaak alsnog verder behandeld via het normale spoor.

De standaardprocedure bij de Raad

Bij dit normale spoor wordt de klacht op een rechtszitting behandeld door drie tuchtrechters en een griffier. De voorzitter is afkomstig uit de rechterlijke macht en de leden zijn afkomstig uit de advocatuur. Bij de invoering van een nieuwe advocatenwet in 2015 is over deze samenstelling goed nagedacht. Als advocaten over collega’s oordelen kan dit – al dan niet terecht – een gevoel geven dat de slager zijn eigen vlees keurt. Bij de eerste plannen wilde de regering leden van buiten toelaten, zoals bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de consumentenbond of leken (mensen van buiten de beroepsgroep). Dit is uiteindelijk niet gebeurd (al zijn er wel externe toezichthouders aangesteld over de advocatuur als geheel). De wetgever vond dat er geen reden was om aan te nemen dat de advocaat-leden van de raden (en het hof) van discipline niet onafhankelijk of niet voldoende kritisch waren. Als je de beslissingen van de raden en het Hof van Discipline op overheid.tuchtrecht.nl leest, zie je ook dat de uitspraken soms behoorlijk streng zijn. Een advocaat wordt soms stevig aangepakt en de les gelezen door zijn collega’s die in de Raad zitten.

Klacht is niet altijd nodig

Klagen tegen een advocaat heeft niet altijd zin. Stel dat het gaat om een duidelijke en niet al te ingewikkelde beroepsfout. Bijvoorbeeld een te laat ingesteld hoger beroep. Dan is voorspelbaar dat de tuchtrechter de klacht gegrond zal verklaren. Er is namelijk niet veel discussie mogelijk of sprake is van een beroepsfout: de termijn staat in de wet. Als de klager de advocaat aansprakelijk stelt en schadevergoeding wil, dan kan in deze situatie de stap van een klacht bij de Deken, gevolgd door een procedure bij de tuchtrechter, net zo goed worden overgeslagen. Alhoewel: een klacht is een betrekkelijk goedkope procedure met een griffierecht van slechts € 50. Er is altijd kans dat de klacht leidt tot een oplossing zodat een vervolgprocedure over de schade bij de civiele rechter niet meer nodig is. Vanuit het perspectief van de klager kan een klacht dus wel een zinvolle procedure zijn.

Het doel van tuchtrecht

Anderzijds: het doel van het advocatentuchtrecht is niet om gedupeerde cliënten aan schadevergoeding te helpen, alhoeveel veel klachten wel met die gedachte worden ingediend. Voor (kleine) schadevergoedingen en klachten van ex-cliënten die niet echt tuchtrechtelijk van aard zijn, is de geschillencommissie een beter alternatief. Het oorspronkelijke doel van het tuchtrecht is om het functioneren van de beroepsgroep te verbeteren. Dat doel is nog steeds de rode draad bij de beslissingen van de raden van discipline. Er is bovendien een verschil tussen de manier waarop de tuchtrechter aankijkt tegen klachten van cliënten en klachten van tegenpartijen.

Klachten van de tegenpartij

Een klacht van een tegenpartij maakt in het algemeen veel minder kans om gegrond verklaard te worden dan een klacht van de eigen cliënt. De advocaat heeft een “ruime vrijheid” tegenover de wederpartij. Dat is ook logisch: deze wederpartij zou zelf ook niet moeten willen dat zijn eigen advocaat beperkt wordt in zijn vrijheid, want dat kan in zijn nadeel uitwerken. De ruime vrijheid is nodig voor de advocaten van de beide kanten: de vrijheid die de advocaat van de wederpartij heeft is de prijs die wordt betaald voor de vrijheid van de eigen advocaat en die vrijheid is in feite een eigen belang van de cliënt. Dat betekent niet dat de advocaat van de wederpartij alles mag: hij mag bijvoorbeeld niet liegen (in het jargon van de tuchtrechter: “feiten poneren waarvan hij weet dat deze niet juist zijn”). Anderzijds mag een advocaat wel stevige standpunten innemen en moet hij dat soms zelfs doen omdat zijn cliënt daarbij belang kan hebben. Daarbij mag de advocaat afgaan op plausibele informatie die de cliënt hem geeft (de objectieve waarheid kan later anders blijken te zijn, maar dat betekent dus niet dat de klacht gegrond zal worden verklaard!).

De klacht van de eigen cliënt

Een klacht van een eigen cliënt vertelt een ander verhaal, namelijk hoe de cliënt de rechtshulp heeft beleefd.  En het gaat in de advocatuur primair om de eigen cliënt. De advocaat is principieel een partijdige belangenbehartiger. Hoewel sommigen daar anders over denken staat dat duidelijk in art. 10a van de Advocatenwet: “de advocaat is partijdig bij het behartigen van de belangen van zijn cliënt”. Deze regel is een van de kernwaarden van het vak. De andere kernwaarden zijn: deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Als een klacht van een eigen cliënt gegrond is, dan gaat het uiteindelijk om een schending van één van deze kernwaarden. Als een advocaat veel klachten krijgt van eigen cliënten, geeft dat te denken. Sinds 1 januari 2015 bestaat een register waarin de advocaten die door de tuchtrechter worden geschorst of geschrapt (de zwaarste tuchtrechtelijke straffen) worden genoteerd. Gelukkig worden andere advocaten nooit, of zeer incidenteel met een klacht geconfronteerd. Het aantal klachten zegt verder ook niet alles over een advocaat. Op sommige rechtsgebieden wordt meer geklaagd dan op andere rechtsgebieden. Advocaten die veel procederen krijgen vaker te maken met klachten dan advocaten die vooral adviseren.  Advocaten opereren per definitie op moeilijk terrein met tegenstrijdige belangen: waar gehakt wordt vallen spaanders. Overweegt u een klacht indienen tegen een advocaat? Dan hoop ik dat dit blog u wijzer heeft gemaakt over de (on)mogelijkheden en de zin van het indienen van een klacht en de alternatieven!

 

Geschreven door Marius Hupkes

 

 

 

 

 

De auteur is advocaat. Hij was tot 1 januari 2015 plv. griffier van de Raad van Discipline te Amsterdam.

Lees verder
separator

Diederik Ruys stapt over naar ons kantoor

Arbeidsrechtadvocaat en MfN-registermediator Diederik Ruys stapt over naar ons kantoor. Hij gaat onder meer de mediationpraktijk opzetten.

Lees verder
separator

Sun City, 30 jaar later

Oom Hein was dood. Ergens in Afrika had hij gezeten. En zijn nichtje Sally* uit Almere was zijn enige erfgenaam. Een verhaal uit de praktijk over een erfenis uit de Apartheidstijd, en hoe de Afrikaner advocaten zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden in hun land. “Dank vir die wyse raad”

Lees verder
separator

Rockband eist 5 kratten bier

Verhaal uit de praktijk: “Een grote Amerikaanse slee arriveerde voor ons kantoor. De partners riepen direct dat de jongste stagiair de zaak maar moest maar doen – dat was ik dus. Het waren rockers”.

Lees verder
separator

Advocaat in Amsterdam-Zuid deel 2: “de veiling”

Deel 2 van het feuilleton: Advocaat in Amsterdam-Zuid. De consul van Israel gaat met zijn Ferrari naar een veiling. De verzameling Herman Brood-schilderijen van zijn buurman de filmregisseur gaat onder de hamer. We moeten een list bedenken. De deurwaarder baalt stevig en verlangt naar zijn avondje TV show.

Lees verder
separator

Opinie. Teeven in de Raad van State? Wraak!

Een persoonlijke opinie over de voorgenomen benoeming van Fred Teeven in de Raad van State. In een interview met de Groene Amsterdammer zegt de oud-staatssecretaris dat hij ging bezuinigen op de advocatuur om de verdediging van verdachten in het strafproces te bemoeilijken. Dat deed hij toen het strenger maken van het strafrecht niet lukte.

Lees verder
separator

Rozen dood

De autohandelaar had een nieuwe vriendin uit Katendrecht. Nu het met de autohandel wat minder ging verdiende zijn vriendin wat bij. Na driemaal in de kerk op zondag wilden de inwoners van Werkendam wel eens iets anders. Hoe het afloopt lees je in dit verhaal uit de serie waarmee Leendert Kranendonk terugblikt op zijn 35-jarige loopbaan in de advocatuur.

Lees verder
separator

Meier Lausberg wil liever Max heten

Een verhaal uit de praktijk. “….zijn Hollandse baas zette de naam Max op het arbeidscontract. Max klonk toch minder joods dan Meier. Vanaf dat moment kende iedereen Meier als Max. Hij ging door voor arisch, werkte in het hol van de leeuw waar hij niet verdacht was, en rolde moeiteloos de oorlog door. Max had veel te vertellen. Natuurlijk kwamen er nazi’s naar de Deutsche Bank op de Herengracht en was hij bang door de mand te vallen.”

Lees verder
separator

mr. Leendert Kranendonk gaat met pensioen

Leendert Kranendonk, advocaat sinds 1981, gaat op 1 maart 2017 met pensioen. Hij verruilt Amsterdam voor zijn geliefde Picardie, waar hij gaat wonen met Rose. Leendert heeft een serie korte verhalen geschreven waarmee hij terugkijkt op de opmerkelijke momenten van zijn loopbaan. De souteneur die de boete contant aan de rechter wilde betalen; de President die de jongste stagiair in zijn arrondissement de mores uitlegt; de zanger van het bandje die per abuis een meisje zwanger heeft gemaakt en nu opeens een deurwaarder langs krijgt.

Lees verder
separator

Advocaat in Amsterdam-Zuid deel 1: “de gevonden Ferrari”

Een verhaal uit de praktijk. Een filmregisseur koopt een huis van een geliquideerde crimineel in Amsterdam-Zuid. In een verborgen ruimte vindt hij een heuse Ferrari (zonder kenteken). Justitie legt beslag. Ze vinden dat de wagen uit misdrijf verkregen is. Maar de Ferrari komt uiteindelijk toch op de vaderlandse wegen terecht (met een bijzonder kenteken, dat wel).

Lees verder
separator

Denekamp

“Gaat u maar naar huis, de zaak is faIlliet”. Ook in 1981 werd er al doorgestart. Een jonge faillissementscurator vertrouwt het zaakje niet. Leendert Kranendonk blikt met een serie korte verhalen terug op zijn loopbaan in de advocatuur (1981-2016).

Lees verder
separator

Regenjas

Ze waren mateloos populair in de jaren ’70, de rockbandjes met Indische roots. Een als je in zo’n bandje zit, dan bieden de meisjes zich vanzelf aan, vooral als je op tournee bent in die noordelijke landen waar ze destijds niet zoveel knappe donkere mannen ter beschikking hadden. Met een nieuw advocatenverhaal kijkt Leendert Kranendonk terug op zijn 35-jarige loopbaan in de advocatuur.

Lees verder
separator

De verstekverlening in het arbeidsrecht: het kan doelmatiger

Sinds de invoering van de WWZ kunnen transitievergoedingen en aanzegvergoedingen via een verzoekschrift aan de kantonrechter worden voorgelegd. Deze nieuwe procedures zijn (nog) niet geregeld in het procesreglement. Er blijkt verschillend te worden gewerkt als de verweerder niet verschijnt. Sommige rechters zoeken aansluiting bij de regeling die al geldt voor ontbindingsverzoeken. Andere rechters accepteren een deurwaardersexploit, zodat geen tweede zitting nodig is. Deze werkwijze is ook gebruikelijk bij faillissementszaken.

Lees verder
separator

wat moet kost’n?

Het eerste verhaal waarmee Leendert Kranendonk terugblikt op zijn ruim 35-jarige loopbaan in de advocatuur. Een klein stadje, ergens in het oosten van het land. Een souteneur beschermt zijn meisjes met raad en daad (zoals het hoort). Een klant pikt dat niet. Alles heeft zijn prijs. Op de middag na zijn beediging schuift de patroon zijn kersverse stagiaire een nieuwe zaak toe: een “eenvoudige mishandeling”.

Lees verder
separator

vastgoedmannen

Kort verhaal uit de advocatenpraktijk. Een makelaar bedenkt een truc om uit een faillissement te komen. Een overmoedige advocaat legt beslag bij een jonge miljonair. Die kan zijn *****hotel niet betalen zodat hij wordt opgepakt. Wie draait op voor de schade?

Lees verder
separator

Strafpleiters onder elkaar

Een echte strafpleiter? Dat ben ik niet. Maar soms dwaal je af. Ik heb één keer een “megazaak” behandeld. Een dubbele moord, met meerdere verdachten. De zaak gaf aanleiding voor een bijzonder bezoek aan Suriname. Daar gebeurde het.

Lees verder
separator

Nieuwe advocaat: Matthijs de Jong

Per 1 september 2016 maakt mr Matthijs de Jong (1984) deel uit van ons kantoor. Matthijs heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder
separator

Advocaat in de provincie

Veel advocaten in de Randstad zijn begonnen bij een groot kantoor en werken nog steeds bij een groot kantoor. Of soms bij een iets kleiner kantoor maar nog wel in de Randstad. Dan mis je natuurlijk wel wat. Je wordt ook een soort van advocaat, dat zeker, maar met een beperkte Randstad-blik; je weet niet veel meer van de wereld dan je eigen kleine rechtsgebiedje. Daarom ben ik blij dat ik begonnen ben in het achterste hoekje van een landstreek die zelf ook Achterhoek heet (Komrij?). Het heeft mij gemaakt tot de advocaat die ik ben. Ik kreeg unieke kansen en ervaringen om het vak te leren.

Lees verder
separator

Ontslag: de winnaars (en verliezers) van de WWZ

De WWZ heeft een einde gemaakt aan het tijdperk van de riante “gouden handdrukken”, geparkeerd in stamrecht-BV’s. Voor de invoering konden jobhoppende managers dubbele jaarsalarissen bij elkaar harken bij ontslag. Grote bedrijven hebben voordeel bij het beperken van de ontslagvergoedingen bij reorganisatie: zij kunnen tegen lagere kosten saneren bij economische tegenwind. De ontslagvergoeding nieuwe stijl, de transitievergoeding, is lager en gekoppeld aan een maximumbedrag. Een kleine nuance. Individueel ontslag (bijvoorbeeld bij een verstoorde arbeidsverhouding) is lastiger geworden. En sommige oude regelingen pruttelen nog door.

Lees verder
separator

ZZP’er in de advocatuur. Werkt dat?

Advocaat ben je al. We bieden een unieke kans om zelfstandig advocaat te worden. Zonder de rompslomp van het zelf starten van een onderneming en als onderdeel van een goed georganiseerd kantoor. We trekken veel zaken aan en je kunt dan ook meteen aan de slag. Sinds het jaar 2000 zijn we een gevestigde naam in Amsterdam-Zuid. Via een praktijkstichting met een duidelijke strategie werken we op basis van een maandelijkse vergoeding voor huur en facilitaire diensten. Het concept biedt ruimte voor maatwerk.

Lees verder
separator

Een advocaat moet creatief zijn. En soms bluffen…

De havenmeester had alleen een naam en een adres in Amsterdam-Zuid, dat niet meer klopte. Het havengeld was al jaren niet meer betaald. De rekening was nu zo hoog opgelopen dat het scheepje geveild zou worden. De opbrengst was voor de haven, het schip ging naar de hoogstbiedende.

Dat wilden mijn cliënten niet, dan zou iedereen kunnen meedingen. Een Amerikaan misschien wel, en dit was Hollands erfgoed! Babyboomers hebben veel vrije tijd. Ze gingen op zoek. Die naam van de eigenaar, gewoon op Google kijken. Het meeste was in het Russisch. Vertaling. Oeps. Dat klinkt niet goed. De man had veel geld verdiend met olie. Pakte zijn kansen tijdens Jeltsin. Kreeg ruzie met het regime daarna, vertrok en kocht het duurste huis in Amsterdam-zuid. Nederlands paspoort. Ging nog een keer voor wat zaken naar Letland. En werd daar gearresteerd. Zat sindsdien vast. In een gevangenis, even buiten Riga….

Lees verder
separator

Hoofs

Ineens schoot hem een woord te binnen, waar hij het over zou hebben bij de beëdiging. “Hoofs”: Hij zou, zoals hij was, wat belerend de stagiaire toespreken, van hoe men in zijn arrondissement met elkander omging.

Lees verder
separator

Advocatuur: 10 kenmerken van een goede intake

Voor de meesten cliënten is het eerste gesprek met een advocaat loodzwaar. Hoe kun je als advocaat een goede intake houden, die het fundament vormt van een goede werkrelatie met de nieuwe cliënt? Een goede intake kent verschillende fases en overgangen. Elke fase doet een beroep op specifieke beroepsvaardigheden van de advocaat. Als voorbeeld nemen we een intake met een particuliere cliënt; er moet geprocedeerd worden, en de nieuwe cliënt is de eisende partij.

Lees verder
separator

Advocaten kiezen beste advocaat op 15 maart

Advocaten kiezen de “meest gewaardeerde advocaat”. Onder elkaar, op het evenement “Advocatie Live” op 15 maart 2016. De organisatie nomineert drie vakbroeders: Ferdinand Grapperhaus, Tjalling van der Goot en Marlies Zegveld. Zij werken bij heel verschillende kantoren, en zijn actief op verschillende rechtsgebieden. Het is moeilijk deze advocaten te vergelijken. Ik zal vertellen wie ik kies en hoe ik tot deze keuze kom.

Lees verder
separator

7 Taboes over de financiering van advocatenkantoren

De (meeste) advocatenkantoren hebben de crisis overleefd. Maar het financiële landschap is veranderd. Nieuwe lening voor toetredende partners? Lastig. Nichekantoren zijn mean en lean, en hoeven niet langs de bank. 7 taboes over geld & de advocatuur.

Lees verder
separator

Woekerpolis: de meisjes van de Zuidas komen

Tien jaar geleden. Mijn cliënte was een nette dame die nog nooit voor de rechter had gestaan. Ze was opgebeld door een jongeman, die gouden bergen beloofde. De inleg was slechts € 100 per maand. Dat kon ze net missen. Na vijf jaar “sparen” zou ze € 10.000 krijgen, zei de charmante jongen. Maar in plaats daarvan kreeg ze een rekening van € 8.000. En ze was al € 6.000 kwijt aan de inleg. Ze begreep er niets van. Woekerpolis!

Lees verder
separator

Is het probleem van de lege boedels nu opgelost?

Curatoren worden betaald uit de opbrengst van de failliete boedel. Alleen: steeds vaker beschikken bedrijven niet over harde bezittingen. De tijd van fabrieken met machines en grondbezit is voorbij. De moderne economie draait om dienstverlening, en dat werkt door naar de omvang van de activa. Bij een faillissement zijn er dan geen middelen om de curator te betalen. De curator wordt niet blij van zijn benoeming. Het betaalmechanisme klopt niet meer.

Lees verder
separator