phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Geschillen met UWV

Ons kantoor behandelt bezwaar- en beroepsprocedures over werknemersverzekeringen in lijn met onze expertise op het gebied van arbeidsrecht en letselschade.


Deel deze pagina
  • 4
  •  
  •  

Het Uitvoeringsinstituut Werkgevers voert de zogenaamde werknemersverzekeringen uit. Ons kantoor behandelt bezwaar- en beroepsprocedures over deze uitkeringen. Het rechtsgebied hangt logisch samen met onze expertise op het gebied van arbeidsrecht en letselschade.

Bestuursrecht

Het UWV neemt besluiten over het recht op uitkeringen, een onderdeel van het bestuursrecht. De rechthebbende moet eerst de betreffende uitkering aanvragen. Als het “primaire besluit” naar wens is (een toekenningsbesluit), is er geen probleem. Bij een weigering of afwijzing kan de aanvrager “bezwaar” maken bij het bestuursorgaan, UWV. Dat leidt tot een bezwaarprocedure die een paar maanden duurt. Deze procedure eindigt met een zogenaamde “beslissing op bezwaar”. Als de aanvrager het ook met die beslissing niet eens is, kan de aanvrager “beroep” instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank en tenslotte nog hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor sociale zekerheidszaken. Bij rechtszaken tegen het UWV is de procesrechtelijke kant geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De inhoudelijke regels zijn te vinden in de betreffende sociale verzekeringswet.

Ziektewet

Het begrip “in de ziektewet lopen” wordt nog steeds veel gebruikt door zieke werknemers, maar deze term is niet correct. In Nederland zijn werkgevers verplicht om 2 jaar lang loon door te betalen bij ziekte en zieke werknemers hebben dus recht op salaris. Deze regeling kan wel tot allerlei geschillen leiden. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan bij de verzuimcontrole met de arbodienst. Dat kan zelfs leiden tot het instellen van een loonstop. Dergelijke zaken komen vaak voor de rechter, omdat een werknemer die geen salaris meer ontvangt geen andere keuze heeft dan het instellen van een loonvordering. De “Ziektewet” bestaat overigens nog steeds  in uitgeklede vorm. Deze wet geeft een uitkering aan zieke werknemers die geen dienstverband meer hebben. Bijvoorbeeld als na het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst sprake is van ziekte.

Werkloosheidswet (WW)

Werknemers die te maken krijgen met ontslag, zullen het ontslag zo vorm moeten geven dat zij na het ontslag recht krijgen op een WW-uitkering (tenzij de werknemer ontslag neemt omdat hij al een andere baan heeft). Om die reden schakelen werknemers bij ontslagdreiging vrijwel altijd een advocaat in. Bij ontslag op staande voet geldt hetzelfde, met dien verstande dat er dan meestal meteen een procedure wordt gestart om het ontslag terug te draaien. Dat kan er toe leiden dat het ontslag wordt omgezet in een “neutraal” ontslag zodat WW wordt toegekend. Met andere woorden, om in aanmerking te komen voor de WW, werken advocaten vooral in de fase van de ontslagverlening door middel van onderhandelingen met de werkgever om voor werknemers te bereiken dat na het ontslag probleemloos WW wordt toegekend. Niettemin komen bezwaar- en beroepsprocedures over de WW regelmatig voor. Bijvoorbeeld als de WW-uitkering onjuist is berekend omdat de werkgever verkeerde of helemaal geen informatie over het loon heeft doorgegeven aan UWV, of bij een geschil over verwijtbaarheid van het ontslag.

Ontslag tijdens ziekte

Als de werknemer ziek is, geldt gedurende twee jaar een ontslagverbod. Ontslag in deze fase is niet onmogelijk maar wel erg lastig, en moet wel juridisch goed worden begeleid om het recht op uitkering veilig te stellen. Als de werknemer hersteld wordt gemeld voor de ontslagdatum, dan komt de werknemer in principe in aanmerking voor WW, maar er moet wel sprake zijn van een geldige ontslaggrond, en bij ernstige ziekte ligt hersteldmelding natuurlijk niet voor de hand. Lees hier het artikel over het stelsel van ontslaggronden zoals dat sinds 1 juli 2015 geldt.

WIA (AOW, IVA, WGA)

De WIA is een uitkering voor langdurig arbeidsongeschikte (ex) werknemers. Als het recht op loon na 2 jaar ziekte eindigt, kan de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. De toekenningscriteria hiervoor zijn strenger dan bij de eerste 2 jaar loondoorbetaling tijdens ziekte. Dat komt omdat gedurende de eerste 2 jaar wordt gekeken naar de geschiktheid voor eigen werk. Bij de keuring voor arbeidsongeschiktheid (“afschatting”) wordt gewerkt met het criterium “gangbare arbeid”. Dit houdt in dat de keuringsarts en de arbeidskundige van het UWV zich de vraag stellen of de aanvrager met inachtneming van zijn beperkingen nog bepaalde fictieve arbeid in “geduide functies” kan uitvoeren. Alleen als er geen “duurzaam benutbare mogelijkheden” zijn, wordt de uitkering toegekend. Gedeeltelijke afkeuring is ook mogelijk; de arbeidsongeschikte heeft dan nog wel theoretische verdiencapaciteit in de “geduide functies”, maar minder dan voor de arbeidsongeschiktheid. Geschillen tegen UWV over afschatting komen regelmatig voor. De vraag is dan of de beperkingen op de juiste wijze zijn ingeschat en of die beperkingen er toe leiden dat de aanvrager de fictieve functies die de aanvrager volgens UWV kan verrichten, kan uitvoeren of niet.

Verlenging loondoorbetaling na 2 jaar ziekte

Gedurende de eerste 2 ziektejaren liggen er stevige verplichtingen op de werkgever om een zieke werknemer te reïntegeren. Het komt voor dat de werkgever daar geen of niet voldoende werk van maakt. Dit speelt vooral bij kleine bedrijven, maar er zijn bijvoorbeeld ook buitenlandse bedrijven met een vestiging in Nederland die de regels negeren. Sommige werkgevers zijn niet aangesloten bij een Arbodienst en verwaarlozen hun wettelijke verplichtingen structureel. Het UWV kent in zo’n geval aan de werknemer geen arbeidsongeschiktheidsuitkering na 2 jaar ziekte toe. In plaats daarvan verlengt het UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Dat besluit zet de verhouding tussen de arbeidsongeschikte werknemer en de toch al onwillige werkgever direct op scherp. De werknemer moet de werkgever aanspreken op loondoorbetaling en zonodig via een advocaat een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Vanwege het spoedeisend belang zal dat in een kort geding gebeuren. De werkgever krijgt een “reality check” en zal alsnog werk moeten maken van de wettelijke werkgeversverplichtingen zodat het UWV de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting weer kan inkorten. Daarna normaliseert het conflict.

Particuliere AOV

Steeds meer mensen hebben niet de status van werknemer maar van zelfstandig professional (ZP’er) of ZZP’er. ZZP’ers kunnen een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Geschillen over het recht op uitkering ingevolge deze verzekeringen komen voor. Veel AOV’s werken met het beroepsarbeidsongeschiktheidscriterium. Dit is gunstiger dan “gangbare arbeid”. Ons kantoor heeft ook ervaring met andere verzekeringsproducten en arbeidsongeschiktheid, zoals meeverzekerde premievrijstelling bij levensverzekeringen of pensioenspaarproducten. Deze clausules dekken premiebetaling af bij arbeidsongeschikheid zodat voortzetting van de opbouw verzekerd is bij arbeidsongeschiktheid. Het komt voor dat een arbeidsongeschikte zelfstandige te maken krijgt met verschillende beoordelingscriteria voor bijvoorbeeld zijn AOV en andere financiële producten. Ook voor ondernemers met een BV (directeur-grootaandeelhouders of DGA’s) geldt dat zij zichzelf particulier moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als de directeur van een BV minder dan 50 % van de aandelen heeft is hij wel werknemer en verzekerd voor de sociale verzekeringswetten.

Kosten van procedures en medische expertisekosten

Bij bezwaar- en beroepsprocedures waarin het arbeidsongeschiktheidspercentage ter discussie staat zal de advocaat medische inlichtingen opvragen bij de behandelend artsen. Met uitzondering van sommige zeer duidelijke gevallen kunnen de behandelend artsen echter geen uitspraak doen over arbeids(on)geschiktheid. Zij leveren alleen informatie over de diagnose, de behandeling en de prognose aan de behandelend advocaat. Vaak is expertise nodig via een deskundige. Dit kan tot extra kosten leiden die moeten worden gemaakt om de kans van slagen van de zaak te verhogen. Deze kosten vallen niet onder een eventuele toevoeging maar worden wel vergoed als de uitkering alsnog wordt toegekend.  De arbeidsongeschiktheid kan zijn oorzaak vinden in letsel door een ongeluk of een bedrijfsongeval. In dat geval loopt naast de procedure tegen UWV ook een schaderegelingstraject als een derde of diens verzekeraar aansprakelijk is.  De advocaat zal trachten de ingewonnen inlichtingen te combineren om de kosten voor de cliënt zo beperkt mogelijk te houden. Aandachtspunt hierbij is dat voor de afwikkeling van de letselschade andere criteria gelden dan voor de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Faillissementsuitkering (Betalingsonmacht)

Ons kantoor behandelt regelmatig loonvorderingen voor werknemers. Het aanhangig maken van een salarisvordering bij de kantonrechter is alleen zinvol als het om een individuele zaak gaat en als de werkgever financiëel gezond is. Als dat niet zo is, dan zal de advocaat van de werknemer meestal kiezen voor faillissementsaanvraag. De werknemers worden daarna ontslagen door de curator en komen in aanmerking voor de faillissementsuitkering. Ook deze uitkering wordt verstrekt door het UWV en ook deze regeling geeft nog wel eens aanleiding tot juridische procedures. Het komt bijvoorbeeld voor dat werkgevers frauderen met de loonadministratie zodat het UWV ten onrechte geen uitkering toekent. In die gevallen helpen wij werknemers om de uitkering alsnog te verwerven.

Onze specialisten:

Diederik Ruys                 Marijntje Gerritsen

 


Deel deze pagina
  • 4
  •  
  •