ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Hupkes c.s. advocaten is een handelsnaam van samenwerkende zelfstandige advocaten, die met hun eigen eenmanszaak of vennootschap staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten gunste van de zelfstandige advocaten, ten gunste van advocaten, medewerkers, en secretaresses die bij hen in loondienst zijn, ten gunste van door hen ingeschakelde derden, en tenslotte ten gunste van de praktijkstichting en haar medewerkers, hierna allen aangeduid als “het kantoor”.
 3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand met de advocaat, indien deze zelfstandig ondernemer is en als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, op het moment waarop de opdracht wordt verleend. Is de advocaat in loondienst bij een zelfstandig advocaat die bij het kantoor werkt dan komt de overeenkomst met de laatste tot stand.
 4. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium, verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten), de kosten van ingeschakelde derden en de omzetbelasting.
 6. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.
 7. Uitvoering van de opdracht tegen een vaste prijs (fixed fee) dient te blijken uit een schriftelijke opdrachtbevestiging bij gebreke waarvan een uurtarief conform artikel 8, 9 en 10 geldt.
 8. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of anders uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het uurtarief, en periodiek gedeclareerd.
 9. Tenzij schriftelijk in de opdrachtbevestiging een ander uurtarief is overeengekomen, is het uurtarief € 220,- excl. BTW.
 1. Dit uurtarief geldt ook indien een toevoeging is afgegeven en de Raad voor Rechtsbijstand deze na afronding van de werkzaamheden intrekt op grond van het behaalde resultaat volgens de door genoemde raad gehanteerde criteria. De actuele criteria, vermogensgrenzen en vrijstellingen worden gepubliceerd op rechtsbijstand.nl.
 2. De betalingstermijn van declaraties is 14 dagen.
 3. De advocaat is gerechtigd het aanvangen of voortzetten van de werkzaamheden op te schorten indien een declaratie langer dan 14 dagen niet of niet geheel wordt betaald.
 4. De aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit een onverhoopte tekortkoming verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt en gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de polis.
 5. Indien de aansprakelijkheidsverzekering de gestelde schade niet dekt of niet vergoedt om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het bedrag aan honoraria of de eigen bijdrage zoals in rekening gebracht en feitelijk betaald.
 6. Aansprakelijkheid voor tekortkoming van ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Dossiers worden na afsluiting van de rechtshulp gedurende maximaal vijf jaar bewaard en mogen nadien worden vernietigd.
 8. Het kantoor kent een interne klachtenregeling, die op alle opdrachten van toepassing is. Het klachtenreglement en de naam van de klachtenfunctionaris is op te vragen bij het kantoor.
 9. Op de rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
 10. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Indien de advocaat als eiser optreedt is hij gerechtigd de zaak aan te brengen voor de rechter van de woonplaats van de gedaagde.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?

Wij helpen onze cliënten aan een oplossing voor hun rechtsvraag. Zonder poespas, transparant over de kosten en met een zo scherp mogelijke inschatting van uw kansen als u moet procederen bij de rechtbank.