Privacy Statement en cookies

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Stichting Hupkes c.s. advocaten, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50437275 (hierna genoemd: het kantoor), is verantwoordelijk voor deze website. Hieronder vindt u informatie over het gebruik van cookies op onze website(s) en over de wijze waarop wij privacy waarborgen.

Cookieverklaring

De website van het kantoor maakt gebruikt cookies van Google Analytics. Het kantoor heeft hiertoe en bewerkersovereenkomst met Google Inc. gesloten. Het laatste octet van het IP-adres van de websitebezoekers is door het kantoor gemaskeerd en de optie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Bovendien maakt het kantoor geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Nu de inzet van cookies op deze wijze beperkt is hoeven bezoekers van de website geen toestemming voor het plaatsen van cookies te geven.

Gegevensverwerking en privacy

Bij bezoek aan deze website kan het kantoor gegevens van u verwerken via e-mailformulieren die u heeft ingevuld. Bij het verzenden van deze gegevens via het internet maakt het kantoor gebruik van een beveiligde internetverbinding (SSL). Het kantoor waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en door naleving van de regels van onze beroepsgroep zoals onder meer vastgelegd in de Advocatenwet en de verordeningen zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten met inbegrip van de gedragsregels die voor advocaten gelden. Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde wetten en regelingen.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door het kantoor zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’.  U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van het kantoor. Ook kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke indien het op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via een door het kantoor onderhouden website door middel van links kunnen worden bezocht.

Meldplicht ingevolge de WWFT

Advocaten hebben een door wet- en regelgeving gereguleerd beroep. In bepaalde specifieke omstandigheden ontstaat voor advocaten en andere beroepsbeoefenaars en instellingen een meldingsplicht betreffende ongebruikelijke financiële transacties ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Deze meldplicht vormt een uitzondering op het wettelijk verankerde beroepsgeheim. De Wwft is niet van toepassing op advocaten voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.

Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail zenden aan info@hupkesadvocaten.nl

Wijziging Privacy Statement

Het Privacy Statement kan door het kantoor worden gewijzigd. Wijziging wordt gepubliceerd op deze website. De huidige privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 maart 2018.