phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Artikelen


Wanneer kunt u met succes een vordering uit onrechtmatige daad instellen tegen een andere erfgenaam?

 

Soms komt u er pas als erfgenaam achter dat er forse sommen geld van de bankrekening van uw ouders zijn verdwenen. In dit blog bespreek ik de mogelijkheid van de erfgenamen om dat geld terug te vorderen met de onrechtmatige daad als juridische grondslag.

In beginsel geen rekening en verantwoording

Nu ouderen steeds langer en op hogere leeftijd op zichzelf blijven wonen zien we een toename van het beroep op mantelzorg in familiekring. Dat heeft zijn goede kanten. Het risico bestaat ook dat een mantelzorger gedurende de periode dat hij of zij de zorg over de oudere heeft forse geldbedragen naar zichzelf overgemaakt.

We zien in de rechtspraktijk dan ook regelmatig dat de mantelzorger de beschikking krijgt over de bankpas met de bijbehorende pincode van één van de ouders en dat deze ouders allerlei uitgaven gaan doen die niet passen in hun bestedingspatroon. Iemand eind negentig zal niet snel een dj-set en een drumstel aanschaffen.

Als zo’n zaak dan voor de rechter komt, wordt doorgaans het verweer gevoerd dat deze uitgaven met toestemming van de bewuste ouder hebben plaatsgevonden. Veelal komt de mantelzorger daar mee weg. Deze hoeft in beginsel geen rekening en verantwoording af te leggen over de uitgaven die vader of moeder bij leven heeft gedaan, zeker niet als het gaat om cash opgenomen bedragen.

Als er bijvoorbeeld maandelijks een bedragje wordt overgemaakt met als omschrijving ‘zorgcompliment’, dan wijst de jurisprudentie uit dat ongeveer € 100 per maand in dat kader normaal is.  Als het om structureel veel meer geld gaat en een andere erfgenaam doet een beroep op zijn legitieme portie, dan zal de begunstigde deze schenkingen op dienen te geven.

 Terugvorderen met onrechtmatige daad als grondslag

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich onlangs over een zaak gebogen waarin erfgenamen het zo bont hadden gemaakt dat er volgens de rechtbank sprake was van een onrechtmatige daad. Er waren in deze zaak tonnen van de rekening van moeder opgenomen.

In deze zaak had een onterfd kind een gerechtelijke procedure gestart tegen zijn twee broers. De moeder had aan deze twee broers een algehele volmacht versterkt om haar vermogen te beheren. Het onterfde kind stelde echter dat die volmacht door zijn broers was misbruikt en dat hij was benadeeld door onttrekkingen aan het vermogen van moeder.

De Rechtbank benoemde een kandidaat-notaris als deskundige. Deze kandidaat-notaris heeft onderzoek gedaan naar het verloop van het vermogen van moeder. In het rapport maakte de kandidaat-notaris melding van € 400.000 aan onverklaarbare onttrekkingen.

Moeder leefde echter zuinig. Verder stelde de rechtbank vast dat moeder niet meer zelfstandig haar rekeningen en haar vermogen kon beheren en dat zij niet zelf pinnen en/of internetbankieren.

Volgens de Rechtbank rechtvaardigden de bevindingen van de deskundige dat de twee broers toch rekening en verantwoording af moeten leggen over de periode dat zij de volmacht hadden gehad. De Rechtbank oordeelde vervolgens dat de twee broers geen deugdelijke rekening en verantwoording hadden afgelegd en dat zij de schade, die het onterfde kind had geleden, moesten vergoeden.

In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof hetzelfde: de twee broers worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding bestond uit de vordering uit vaders nalatenschap en de vordering van de legitieme portie als de nalatenschap werd verhoogd met de onverklaarbare onttrekkingen. Het Hof gaf hierbij als extra argument: “dat het zeer onwaarschijnlijk is geweest dat moeder, gelet op haar leeftijd, gesteldheid en onervarenheid op financieel gebied, betrokken is geweest bij het zeer actieve beheer van haar vermogen.” Ook achtte het Hof het onwaarschijnlijk dat de grote sommen geld die waren onttrokken door moeder zelf waren besteed. De twee gevolmachtigde broers hadden zich gedragen in strijd met hetgeen maatschappelijk geaccepteerd is nu er vele onverklaarbare onttrekkingen waren die niet aan moeder ten goede waren gekomen. Deze onrechtmatige daad kon hen worden toegerekend, omdat het onterfde kind schade heeft geleden: zijn legitieme portie was geschonden.

Waarom is bovenstaande uitspraak van belang?

Deze uitspraak laat zien dat het inschakelen van een deskundige doorslaggevend kan zijn bij het bewijs dat er sprake is van onrechtmatige onttrekkingen en de omvang daarvan. Ook blijkt uit deze jurisprudentie dat er in bijzondere gevallen wel rekening en verantwoording afgelegd dient te worden door een gevolmachtigde aan een broer of zuster die is onterfd. Op grond van een onrechtmatige daad kan er doorgaans een schadevergoeding worden geëist.

Meer weten over onverklaarbare onttrekkingen, rekening en verantwoording of het inzetten van een vordering  uit onrechtmatige daad binnen het erfrecht?

Neem dan contact op met 020 – 696 3000 en vraag naar Diederik Ruys. 

Lees verder
separator

Wat is een boilerroom?

Een boilerroom is een criminele organisatie die geld aftroggelt van personen via nepbeleggingen. Boilerrooms verdwijnen na een tijdje en de buit is daarna vaak moeilijk te vinden. Wat kan een advocaat doen om een slachtoffer van een boilerroom-fraude te helpen?

Lees verder
separator

Je bankrekening wordt gehackt, wat nu?

Internetbankieren zou veilig moeten zijn, maar is dat helaas niet. In 2018 hebben hackers Nederlandse bankrekeningen geplunderd voor bijna € 4.000.000. In dit blog ga ik in op de juridische aspecten van digitale bankroof.

Lees verder
separator

Heeft een bank zorgplicht tegenover derden?

Bij zorgplicht van banken denk je in de eerste plaats aan de klanten. Maar de zorgplicht kan ook betrekking hebben op derden. Zo kan een klant van de bank een zwendelaar zijn, die de betaalrekening gebruikt om inleg te ontvangen van gedupeerden, waarna dat geld wordt weggesluisd. Kun je dan de bank aanspreken voor de schade? Wordt van de bank verwacht dat zij verdachte transacties van hun eigen klanten in de gaten houdt om derden die geen klant zijn te beschermen?

Lees verder
separator

Wat te doen tegen de frauderende penningmeester?

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dit blog gaat over het risico op fraude bij verenigingen en stichtingen: de greep in de kas door de penningmeester (die door iedereen werd vertrouwd, maar kennelijk niet gecontroleerd). Wat kan een bestuur doen als dit soort fraude wordt ontdekt?

Lees verder
separator

Wat is factuurfraude en wie is aansprakelijk?

Factuurfraude is een criminele oplichtingsmethode. De betaalde bedragen komen terecht op bankrekeningen van oplichters of hun helpers en worden weggesluisd. Factuurfraude is soms moeilijk te herkennen. Gedupeerden kunnen in bepaalde gevallen met succes de bank aanspreken omdat banken moeten optreden tegen ongebruikelijke transacties.

Lees verder
separator

Transactiemonitoring: meer fraudeclaims voor banken?

De toezichthouder op het bankwezen, DNB, maakt vaart met de invoering van “transactiemonitoring”. Banken moeten in actie komen als criminelen een betaalrekening gebruiken voor oplichtingspraktijken. Deze ontwikkeling kan leiden tot claims tegen banken die niet adequaat optreden als hun rekening worden gebruikt om geld weg te sluizen. De slachtoffers kunnen de bank dan aansprakelijk stellen.

Lees verder
separator

Is beslag ten laste van een onbekende tegenpartij mogelijk?

Bij oplichting wil de dader graag buiten beeld blijven. Banken laten oplichters toe om een bankrekening te openen met een onduidelijke naam zodat de identiteit van de rekeninghouder onduidelijk is. Kan dan toch beslag worden gelegd op de bankrekening, hoewel je bij een gerechtelijke procedure wel moet weten wie de tegenpartij is?

Lees verder
separator

Hoe ontruim je een kraakpand?

Kraken van leegstaande panden komt nog steeds voor, ondanks een nieuwe wet die kraken strafbaar stelt. Wat kan een eigenaar doen als een pand wordt gekraakt? En waarom worden niet alle panden door de politie ontruimd sinds kraken strafbaar is?

Lees verder
separator

“juridische stalking”: kan de rechter een procedeerverbod opleggen?

Procederen is een essentieel grondrecht. Maar stel nu dat iemand onterecht en bij herhaling wordt belaagd met procedures, waardoor deze persoon telkens weer naar de rechter moet om zich te verweren. En stel dat de eiser telkens de zaak verliest: hij begint tegen beter weten in telkens opnieuw aan kansloze zaken. Is er dan een grens te stellen aan dit hinderlijke gedrag? Of weegt het recht om een procedure aan te spannen zo zwaar dat de verweerder maar moet accepteren dat hij opnieuw op kosten wordt gejaagd? Advocaat Marius Hupkes schrijft over het procedeerverbod.

Lees verder
separator

Mag de buurman zijn tuin volbouwen?

Een zonnige tuin in de stad is plezierig. Anderen willen liever meer woonoppervlak: zij willen hun tuin volbouwen. Dat is slecht,nieuws voor de buurman die de voorkeur geeft aan zon- en daglicht. Is zo’n uitbouw onrechtmatig en kun je de bouw tegenhouden via de rechter? Hoe zal de rechter beslissen, wat is de rol van het bestemmingsplan en telt de architectonische waarde van het bouwcomplex mee?

Lees verder
separator

Kun je een religieuze echtscheiding afdwingen?

In Nederland wordt een religieus huwelijk niet erkend als er niet eerst een burgerlijk huwelijk is gesloten. Maar religieuze huwelijken spelen wel een belangrijke rol in religieuze gemeenschappen. Bij scheiding gelden de traditionele regels van het geloof en die zijn bji joden en moslims niet gunstig voor vrouwen. Mannen kunnen de religieuze echtscheiding tegenhouden en dat botst met de persoonlijke vrijheidsrechten van vrouwen. Kan een vrouw in zo’n geval ontsnappen aan huwelijkse gevangenschap door een beroep te doen op de burgerlijke rechter, ook al is het een geloofskwestie? Of gaat de rechter uit van scheiding van kerk en staat en bemoeit hij zich niet met interne geloofsaangelegenheden?

Lees verder
separator

Pas op met VoF: voor je het weet aansprakelijk voor je frauderende vennoot!

Het is niet de bedoeling u de stuipen op het lijf te jagen met deze onheilspellende titel. Maar het dringende advies luidt wel: denk heel goed na voordat u een VoF opricht. Of liever: met wie u een VoF aangaat. Er bestaat een groot risico op aansprakelijkheid, als je vennoot schade veroorzaakt bij een derde. Het enige dat daarvoor nodig is, is dat het een handeling is geweest die normaal gesproken door de VoF wordt verricht.

Lees verder
separator

Wie is aansprakelijk bij asbestbesmetting?

In Nederland wordt op grote schaal gecontroleerd asbest gesloopt, een lichte en gevaarlijke stof die zich gemakkelijk verspreidt. Soms gaat een sanering fout en dan wordt een gebouw besmet verklaard, met hoge schade tot gevolg. Wie kan dan wie aansprakelijk stellen voor de schade? Er spelen meerdere juridische relaties, zoals eigenaar-huurder, eigenaar-sloopbedrijf, huurder-sloopbedrijf, eigenaar-asbestinventarisatiebureau, enzovoort.

Lees verder
separator

Kan een appartementseigenaar een contactverbod krijgen met de VVE?

Een appartementseigenaar mag vragen stellen aan een VVE-beheerder. Maar dit recht kan ook misbruikt worden. Een stortvloed van vragen en procedures maakt een VVE onbestuurbaar. In dat geval handelt de appartementseigenaar omrechtmatig. De rechter kan een contactverbod opleggen met een boete.

Lees verder
separator

Aanpak van een oplichter (deel 2): schadevergoeding

We hebben veel positieve reacties ontvangen op ons artikel over het aanpakken van oplichters van 2 april 2016. De meeste reacties kwamen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van een oplichter. We kregen ook veel vragen over de juridische middelen die een advocaat in kan zetten om de schade op een oplichter te verhalen. Het artikel ging over het aanpakken van oplichters via de civiele rechter. Woorden als “fraude” en “oplichting” staan niet in het Burgerlijk Wetboek. Wat zijn dan de instrumenten die we inzetten om in een rechtszaak geld terug te vorderen van een oplichter? In dit artikel geven we een kijkje in onze keuken. Zo gaan we te werk als we voor u een oplichter dagvaarden en een schadevergoeding regelen.

Lees verder
separator

Opgelicht. Hoe pak je een oplichter aan?

Aangifte doen tegen de oplichter is altijd aan te raden. Oplichtingszaken hebben alleen niet de hoogste prioriteit. Geweldszaken, moord en inbraak krijgen vaak meer aandacht. Bovendien kost het opsporingswerk in oplichtings- en fraudezaken veel mankracht en tijd; oplichters gaan vaak slim te werk. Je moet dus niet al te hoge verwachtingen hebben van het opsporen en vervolgen van oplichters. Bovendien, en daar gaat dit artikel over, het terugvorderen van het verduisterde geld of het vorderen van de schade is niet de taak van de politie. Daarvoor moet je naar een advocaat.

Lees verder
separator