phone icon020 696 3000
Nederlands | English
divider

Collectieve acties

Benadeelden hebben binnen afzienbare tijd uitzicht op schadevergoeding.


Deel deze pagina

cao en vakbonden

Sinds 2003 behandelen wij collectieve juridische procedures. De collectieve procedures betreffen vaak zaken op het gebied van bank- en effectenrecht, consumentenrecht, timesharing, energie- en milieurecht en bestuursrecht.

Voordeel van een collectieve procedure

 Via collectieve procedures kunnen gedupeerde deelnemers tegen lage kosten en met zeer weinig risico mee doen aan een (anders vaak onbereikbare en dure) rechtszaak. Dit is voordelig indien de schade per deelnemer te laag is in vergelijking tot de kosten van een procedure. Natuurlijk worden op deze manier ook de risico’s voor elke deelnemer verkleind. Veelal wordt een grote groep door de wederpartij ook serieuzer genomen dan een individu waardoor de kans van slagen stijgt.  De voordelen van collectieve afwikkeling zijn:

– Voor de benadeelden: binnen afzienbare tijd uitzicht op schadevergoeding en geen jarenlange juridische procedures.

– Voor de schadeveroorzaker: alle schadeclaims in 1 keer afhandelen, het voorkomen van talloze individuele procedures.

Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

Als een groep consumenten collectief schade lijdt, bijvoorbeeld als een bank of verzekeraar woekerpolissen heeft verkocht, kunnen gedupeerden proberen een schikking te treffen met het bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt.  Gedupeerden kunnen gezamenlijk via een advocaat of belangenorganisatie tot een schikking komen met de veroorzaker van de schade. De Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) uit 2005 maakt dit mogelijk. Komt een collectieve schikking tot stand, dan kan het Gerechtshof in Amsterdam deze schikking algemeen verbindend verklaren.

Dat houdt in dat de overeenkomst geldig is voor alle gedupeerden. Ook voor de benadeelden die niet betrokken waren bij het opstellen van de overeenkomst. Wie hierbuiten nog een individuele procedure wil voeren, moet dit binnen een vastgestelde termijn aangeven.

 Prejudiciële vragen Hoge Raad

 Als één van de partijen niet bereid is te onderhandelen of aansprakelijkheid ontkent, is het lastig om tot een schikking te komen. De bereidheid om te onderhandelen kan toenemen als beide partijen zo vroeg mogelijk weten wat hun kansen zijn in het proces. Hiervoor is een uitspraak nodig van de Hoge Raad. Sinds 1 juli 2012 is het wettelijk mogelijk om dergelijke (prejudiciële) vragen door de Hoge Raad te laten beantwoorden (lees hier meer).

Faillissement van de schade-veroorzaker en de WCAM

Vanaf 1 juli 2013 is het door een aanpassing van de WCAM mogelijk om claims bij faillissementen sneller af te wikkelen. Het gaat dan om faillissementen met grote aantallen gedupeerden, zoals het faillissement van de DSB-bank.

 Tot 2015 konden gedupeerden slechts een collectieve actie instellen om de rechter te vragen of de veroorzaker van de schade aansprakelijk is. De rechter kon echter niet bepalen of en, zo ja, hoeveel schadevergoeding aan de groep gedupeerden moet worden toegekend. Bovendien hebben gedupeerden geen ‘stok achter de deur’ om de veroorzaker van de schade te dwingen om mee te werken, als het op betaling van schadevergoeding aankomt. Het gevolg is dat juridische procedures soms jaren duren.

 De collectieve schadevergoedingsactie (in geld en door representatieve belangenorganisaties) biedt vooral uitkomst als partijen niet bereid zijn in onderhandeling te treden om de schade collectief af te wikkelen, of er niet in slagen te schikken. De rechter en eventueel een mediator staan partijen bij. Mocht het niet lukken, dan stelt de rechter zelf een regeling voor een collectieve schadeafwikkeling vast.

Internationale schadezaken

 De Europese Commissie werkt ook aan een samenhangende Europese aanpak voor de afwikkeling van massaclaims. Zo’n Europese aanpak moet het voor consumenten gemakkelijker maken hun rechten (zoals een schadevergoeding)  in het buitenland te halen. De Nederlandse wetgeving over collectieve schade loopt internationaal voorop. Nederlandse regelingen worden in veel andere landen erkend. Om die reden behandelt een speciale afdeling van het Amsterdamse gerechtshof veel internationale schadezaken. 

Meer lezen over het onderwerp procesrecht?

Klik hier voor al onze publicaties op dit rechtsgebied.


Deel deze pagina