ABNAMRO Bank heeft zojuist bekend gemaakt om ook in specifieke gevallen van “grove nalatigheid” de schade van klanten door spoofingfraude te vergoeden. Tot nu toe was deze bank strenger in de beoordeling van aangevraagde vergoedingen dan de andere banken.

Bij spoofingfraude maakt een oplichter zich meester van het banksaldo van een gedupeerde door te bellen via het unieke nummer van de bank, waarmee de oplichter het vertrouwen wekt dat het een echte medewerker van de bank is die belt. Spoofing is technisch nog steeds mogelijk.

We ontvingen de volgende brief van de bank:

“Geachte heren Groenendijk en Hupkes,

De heer Swaak en diverse andere collega’s hebben uw brieven van 20 december 2021 ontvangen.

In deze brieven vraagt u de bank om de coulanceregeling die in het leven is geroepen om klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing, ruimhartiger toe te passen. Wij nemen dit signaal en andere signalen vanuit onze klanten en de media zeer serieus en daarom heeft de bank zich in de afgelopen weken opnieuw gebogen over het vergoedingenbeleid bij fraude.

Dit beleid is er om eenduidig en eerlijk richting onze klant te kunnen handelen. ABN AMRO vergoedt spoofing, ook omschreven als “bank helpdeskoplichting” onder bepaalde voorwaarden uit coulance. We vergoeden dit omdat er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hun bank hebben doordat criminelen de naam en/of het telefoonnummer van de bank misbruiken.

We zien echter dat de fraudeur de klant beweegt om ongebruikelijke handelingen te doen die tevens in strijd zijn met de Veiligheidsregels. Zo worden beveiligingscodes zoals pincodes gedeeld en wordt de betaalpas afgestaan. ABN AMRO is van mening dat de bank, zowel wettelijk als conform de afspraken binnen het coulancekader (NVB, 2 juni 2021), niet verplicht is om de schade te vergoeden wanneer de klant de 5 Veiligheidsregels niet heeft nageleefd.

Toch hebben wij besloten om – geheel onverplicht – de schade voorlopig alsnog uit coulance te vergoeden. Dit doen wij omdat onze gedupeerde klanten er oprecht van overtuigd waren te maken te hebben gehad met een medewerker van ABN AMRO en wij graag ruimhartig willen omgaan met onze klanten. ABN AMRO hecht grote waarde aan het vertrouwen dat klanten in haar stellen en wil dit vertrouwen behouden. Duurzame klantrelaties zijn essentieel voor de bank en het vergoeden van deze schade past in de purpose van de bank ‘banking for better for generations to come’.

Indien de schade in het verleden is ontstaan omdat de klant een medewerker van de bank dacht te spreken, zal deze schade – onder de overige geldende voorwaarden van het coulancekader – vergoed worden, ook als bijvoorbeeld beveiligingscodes of de betaalpas zijn gedeeld met de fraudeur. ABN AMRO beoordeelt diverse dossiers inmiddels opnieuw. Op basis van de specifieke omstandigheden van het dossier zal worden getoetst of de klant alsnog in aanmerking komt voor coulance. In de komende weken zullen we klanten die dit betreft daarover een brief sturen. De eerste klanten hebben deze inmiddels ontvangen.   

 Ook voor GIBO is preventie een belangrijke doelstelling. Wij doen dan ook een beroep op u. Helpt u ons om de veiligheidsregels nog meer onder de aandacht te brengen bij iedereen. Op de website www.veiligbankieren.nl en onze eigen website www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/veilig-bankieren staat veel informatie. Onder andere over het herkennen van fraude en over de mogelijkheid om fraude te melden. Belangrijk voor iedere rekeninghouder om te beseffen is dat persoonlijke codes, waaronder beveiligingscodes en pincodes, maar ook de bankpas zelf met niemand mogen worden gedeeld. Als iedereen zich hieraan houdt dan zal deze vorm van fraude niet langer tot schade en verdriet leiden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan contact met ons op via dit e-mailadres.

Met vriendelijke groet”,

(was getekend)

Deze stap is goed nieuws voor een specifieke groep van ongeveer 80 gedupeerde klanten van ABNAMRO die eerder te maken kregen met weigering van vergoeding van de schade omdat in de visie van de bank sprake was van “grove nalatigheid” (zoals het meegeven van de betaalpas of het bekend maken van de pincode aan de fraudeur).  De schade van spoofing-zaken waarbij de fraudeur het vertrouwen wekte namens de bank contact te zoeken door het telefoonnummer te spoofen, waarbij het geld werd overgemaakt naar de rekening van een geldezel, werd overigens wel al door de ABNAMRO vergoed, net als door de andere banken. ABNAMRO beoordeelde een kleine groep zaken strenger dan de andere banken. Dit verschil wordt nu rechtgezet door het herbeoordelen van zaken waarin de vergoeding eerder is afgewezen. Er loopt een groot aantal zaken bij klachteninstituut Kifid die nu kunnen worden ingetrokken.

Voor nadere informatie verwijzen we naar de website van onze cliente stichting GIBO, die de belangen van de gedupeerden behartigt.

De voorlichtingspagina van ABNAMRO over fraude vindt u hier.