Wanneer een kind ernstig wordt bedreigd in zijn of haar ontwikkeling, kan de kinderrechter besluiten om een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen. Er zijn verschillende soorten jeugdbeschermingsmaatregelen. Hieronder zullen er een aantal worden toegelicht.

  • Ondertoezichtstelling
  • Uithuisplaatsing
  • Gezagsbeëindigende maatregel
  • Voogdijmaatregel

Ondertoezichtstelling (OTS)

Een ondertoezichtstelling is de meest gebruikte jeugdbeschermingsmaatregel. De kinderrechter kan ertoe besluiten een OTS op te leggen als een kind in zijn of haar ontwikkeling ernstig wordt bedreigd. Het ondertoezichtgestelde kind komt onder toezicht te staan van een gezinsvoogd, die werkt voor een jeugdzorginstelling. De gezinsvoogd begeleidt de ouders in de opvoeding van het kind en adviseert over de opvoeding. De ouders behouden het gezag over het kind, maar zijn wel verplicht mee te werken.

Uithuisplaatsing (UHP)

Wanneer een ondertoezichtstelling niet voldoende helpt of als ouders onvoldoende meewerken aan de geboden hulp en het kind is niet meer veilig bij zijn of haar ouders, kan de kinderrechter toestemming geven om een kind uit huis te plaatsen. De toestemming moet door de Raad voor de Kinderbescherming worden aangevraagd bij de kinderrechter. De kinderrechter kan dan beoordelen of hij toestemming voor de uithuisplaatsing geeft. Daarnaast kan het voorkomen dat tegelijkertijd sprake is van een OTS en UHP.

Gezagsbeëindigende maatregel

De gezagsbeëindigende maatregel is een van de meest ingrijpende jeugdbeschermingsmaatregelen. Met deze maatregel wordt het gezag van de ouders over het kind beëindigd. De Raad voor de Kinderbescherming kan dit verzoek bij de kinderrechter indienen. Bijvoorbeeld omdat de ouders onvoldoende meewerken aan de verplichte hulp bij een ondertoezichtstelling. Bij de beëindiging van het gezag mogen ouders bijvoorbeeld geen medische beslissingen meer nemen over het kind. De ouders hebben in beginsel nog wel recht op omgang, contact en informatie, mits dit veilig is voor het kind.

Voogdijmaatregel:

Bij voogdij wordt het gezag over een minderjarig kind door een andere persoon uitgeoefend dan de ouders. Dit kan bij de gezagsbeëindigende maatregel of als de ouders voor een periode geen gezag meer mogen uitoefenen over hun kind. Er zijn twee bijzondere vormen van voogdij. De tijdelijke voogdij en de voorlopige voogdij.

Tot slot:

Wenst u advies over jeugdbeschermingsmaatregelen te ontvangen? Neem dan contact op met ons kantoor 020-6963000 of mail naar info@hupkesadvocaten.nl.