Het uitgangspunt van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is dat alle schulden, die zijn ontstaan vóór toelating tot de Wsnp vallen onder de werking van de schone lei. Met de schone lei wordt bedoeld dat alle schulden worden kwijtgescholden na succesvolle afronding van het traject van de Wsnp. Echter zijn er ook niet-saneerbare schulden. Dit zijn schulden die, ook al wordt het Wsnp-traject succesvol doorlopen, niet onder de werking van de schone lei vallen.

In dit blog leest u welke schulden buiten de schone lei vallen.

De schone lei

Bij beëindiging van het Wsnp-traject, in beginsel na drie jaren, bepaalt de rechter in een terechtzitting of u in aanmerking komt voor een schone lei. De rechter verstrekt u een schone lei als u zich aan alle verplichtingen van de Wsnp heeft gehouden. Bij een schone lei krijgen alle schuldeisers naar verhouding een percentage van het geld dat op de boedelrekening staat. De schuldeisers kunnen vervolgens de rest van de openstaande schulden niet meer opeisen en u kunt daarmee met een schone lei beginnen.

De wet

De overheid heeft bepaald dat een aantal schulden, ondanks de schone lei, niet kunnen worden kwijtgescholden. Deze schulden zijn onderverdeeld in drie categorieën en dit is vastgelegd in artikel 358 Faillissementswet.

Categorie 1: Schulden uit een strafrechtelijke veroordeling

Categorie 1 gaat over schulden uit een strafrechtelijke veroordeling. Er wordt geen schone lei gegeven aan schulden, die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling waarbij de uitspraak definitief is. In de wet zijn de volgende voorbeelden opgenomen:

  1. een geldboete, zoals bedoeld in art. 9 lid 1 sub 4 van het Wetboek van Strafrecht
  2. een geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, zoals bedoeld in art. 36e van het Wetboek van Strafrecht
  3. een geldbedrag ten behoeve van een slachtoffer of diens nabestaanden wanneer deze is opgelegd bij een strafrechtelijke veroordeling, zoals bedoel in art. 36f van het Wetboek van Strafrecht;
  4. een schadevergoeding aan een benadeelde partij, zoals bedoeld in art. 51a Wetboek van Strafvordering.

Er is wel één uitzondering op deze categorie, namelijk administratieve boetes. Administratieve boetes, ook wel Wet Mulder Boetes, vallen wél onder de schone lei.

Categorie 2: Studieschulden

Wanneer iemand een opleiding volgt in Nederland, dan kan diegene een lening aanvragen bij het DUO om het studiegeld te financieren. Op een gegeven moment moet deze lening terugbetaald worden. Als iemand in het Wsnp-traject terecht komt, dan verandert er niets aan deze verplichting. De studieschulden vallen niet onder de werking van de schone lei. De studieschuld wordt dan ook niet kwijtgescholden. Tijdens de schuldsaneringsperiode wordt de totale studieschuld wel bevroren en worden de maandelijkse betalingen stopgezet. Nog niet opeisbare studieschulden worden niet meegenomen in de sanering (Faillissementswet artikel 299a).

Categorie 3: Nieuwe schulden

Het maken van nieuwe schulden na toelating tot de Wsnp is niet toegestaan en kan ervoor zorgen dat het Wsnp-traject tussentijds wordt beëindigd zonder schone lei. Als de Wsnp niet tussentijds wordt beëindigd, dan moeten de schulden worden afbetaald na het Wsnp-traject. De nieuwe schulden kunnen niet meer mee worden genomen in de sanering.

Tot slot

Denkt u in aanmerking te komen voor een Wsnp-traject en bent u benieuwd of uw schulden onder de schone lei vallen? Of heeft u een andere vraag? U kunt vrijblijvend telefonisch contact met ons kantoor opnemen via het nummer 020 696 3000 of een e-mail toezenden aan info@hupkesadvocaten.nl

gepubliceerd door Leonie Keet