Buitenlandse rechtspersonen zoals de Engelse “Limited” (Ltd.) worden in Nederland erkend. Misbruik van deze rechtspersonen komt regelmatig voor. Wat kun je doen als je geld tegoed hebt van zo’n limited?

Achtergrond

De landen van de Europese Unie erkennen elkaars rechtspersonen. Dat betekent dat een Nederlandse BV actief mag zijn in Duitsland, een Duitse GmbH kan verplichtingen aangaan in België, een Belgische BVba kan een vestiging openen in Nederland, enzovoort. Op zich niet vreemd. Het oudste bedrijf op aandelen, de Vereenigde Oostindische Compagnie, was al over de hele wereld actief. Een “vreemde”rechtspersoon kan zich inschrijven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel aan te vragen. Als je een uittreksel aanvraagt, staat vermeld wat de soortnaam van de buitenlandse  rechtspersoon is, wie de directeur (statutair bestuurder) is of zijn en waar het bedrijf is gevestigd. In dit artikel gaan we in op de activiteiten van de Engelse “Limited” (afgekort Ltd.) in Nederland.

Misbruik komt regelmatig voor

Het komt voor dat een Engelse Limited weliswaar in het Verenigd Koninkrijk is opgericht maar dat het bedrijf vanaf de start alleen activiteiten in Nederland heeft. Tja. Als een ondernemer in Nederland woont en zich alleen op Nederland richt, waarom heeft hij dan niet voor een BV gekozen? Het is volkomen geoorloofd en legaal als een Nederlandse ondernemer in Nederland actief is met een Limited maar het komt vaak voor dat het motief hiervoor niet zuiver is. Het mag, maar het is niet altijd zuivere koffie. Als u deze pagina leest dan heeft u wellicht te maken met zo’n situatie.

Redenen voor het gebruik van een Limited

Een reden voor het gebruiken van een Limited kan zijn dat de ondernemer een faillissements- of fraudeverleden heeft waardoor hij bij de notaris geen Nederlandse BV meer kan oprichten. De Limited is dan een vluchtroute als de ondernemer toch door wil gaan met een bedrijf. Fraude bij faillissementen komt regelmatig voor. De middelen die worden ingezet om fraude te bestrijden, zijn niet internationaal. Bovendien zijn er veel dienstverleners die actief Limiteds aanbieden en ondernemers op weg helpen. Het oprichten van een Limited is niet duur en erg makkelijk. Een ondernemer met een verleden kan dus zonder obstakels snel opnieuw beginnen. Dat maakt de Limited aantrekkelijk.

Als een Limited geen verhaal biedt

Tegen een Limited met een vestiging in Nederland kun je gewoon procederen bij de Nederlandse rechter. Het vonnis kan door een deurwaarder worden geëxecuteerd (de stappen die nodig zijn om betaling te innen). Als het inderdaad gaat om een malafide ondernemer dan kan het zijn dat hij geen verhaal biedt, waarmee wordt bedoeld dat er geen bezittingen en banksaldo op naam van de Limited staan. De schuldeiser staat dan met lege handen. Het enige wat je dan nog kunt doen is het aanvragen van faillissement. Dat kan tot incasso leiden maar het kan ook leiden tot faillietverklaring. Dan eindigen daarmee de malafide praktijken van de ondernemer. De curator kan bovendien een onderzoek instellen.

Welke schuldeisers kiezen meestal direct voor een faillissementsaanvraag?

De ene schuldeiser is de andere niet. Sommige schuldeisers hebben speciale belangen of kunnen aanspraak maken op een speciale wettelijke regeling bij faillissement. Werknemers met achterstallig salaris kunnen bijvoorbeeld hun loonachterstand met 13 weken terugwerkende kracht vergoed krijgen van het UWV op grond van de loongarantieregeling. Om die reden kiezen werknemers vaak direct voor faillissementsaanvraag; een procedure bij de kantonrechter is voor hen alleen maar tijdverlies. Voor verhuurders van zakelijk vastgoed geldt vaak hetzelfde. Zij krijgen bij faillissement van de huurder het verhuurde vastgoed opgeleverd en kunnen de ruimte verhuren aan een andere huurder die wel de huur betaalt.

Is de Nederlandse rechter bevoegd?

Als een Limited alle activiteiten in Nederland heeft, kan de Nederlandse rechter een faillissementsaanvraag in behandeling nemen en het faillissement uitspreken. De rechtbank benoemt dan een Nederlandse curator. Dat staat niet in de Faillissementswet maar in de Europese Insolventieverordening. Het maakt dus niet uit dat de Limited is opgericht volgens het Britse recht en statutair in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Als een rechtspersoon activiteiten in meerdere landen heeft dan is de rechter bevoegd van de plaats vanwaaruit het bedrijf zijn belangen beheert, dus waar het hoofdkantoor zit (“Center of main interests” of COMI-criterium).

Hoe pak de je procedure aan?

Alleen een advocaat kan een faillissement aanvragen bij de rechtbank. De advocaat vraagt de juiste documenten aan bij de Nederlandse  Kamer van  Koophandel en bij de Kamer van Koophandel uit het land waar de buitenlandse rechtspersoon is opgericht. Bij een Limited is dat een uittreksel van het “Companies Registration Office”. Verder stelt de advocaat het verzoekschrift op en dient hij de bewijsstukken in. De aanvraag wordt meestal binnen 4 weken ter zitting behandeld, altijd op een dinsdag. Een faillissementsaanvraag is een eenvoudige en goedkope procedure die snel duidelijkheid geeft.

Na de uitspraak van de rechter

Een schuldeiser die een faillissementsverzoek indient wil in de eerste plaats betaling: het is een incasso-drukmiddel. Als het faillissement wordt uitgesproken dan verliest de ondernemer zijn rechten over het bedrijf en wikkelt de curator het faillissement af. De schuldeisers kunnen dan hun vordering indienen. De curator onderzoekt ook of sprake is van  fraude en hij kan malafide ondernemers aanpakken met dwangmiddelen. De curator zal de werknemers met achterstallig salaris aanmelden bij het UWV die de achterstand vergoedt. Verder zegt de curator de contracten op, waaronder het huurcontract van het bedrijfspand, zodat de verhuurder de bedrijfsruimte weer aan een ander kan verhuren.

geschreven door Marius Hupkes