Mogelijk is in uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding opgenomen. Of u bent werkgever en wenst een concurrentiebeding in de bepaalde tijdovereenkomst op te nemen. Mag dat? En zo ja, waar moet u op letten?

Mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding worden opgenomen?

De wet hanteert als uitgangspunt dat het niet is toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat een werknemer anders dubbel nadeel ondervindt. De werknemer wordt namelijk belemmert in het elders arbeid aanvaarden, terwijl het gezien de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst juist noodzakelijk is dat bij een andere werkgever een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.

Zijn hierop uitzonderingen van toepassing?

 Ja. Een concurrentieding kan zijn toegestaan, indien ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ dit vergen. Wel dient te werkgever dit schriftelijk te motiveren. In de arbeidsovereenkomst dient het concurrentiebeding derhalve te zijn opgenomen, waarbij het zwaarwegende bedrijfsbelang eveneens in de overeenkomst wordt beschreven. Er worden hoge eigen gesteld aan de motivering.

Wat kan ik als werknemer aan een concurrentiebeding doen?

 Indien uw arbeidsovereenkomst eindigt, bent u gebonden aan het concurrentiebeding. Indien dit u belemmert in uw zoektocht naar een nieuwe baan of in het opstarten van uw onderneming, kan u de werkgever verzoeken het beding alsnog te laten vervallen. Is een werkgever daartoe niet bereid, dan kunt u de rechter verzoeken het beding te laten vernietigen. De rechter kan daartoe overgaan, als geen sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ook kan de rechter tot vernietiging overgaan, indien de werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld. De procedure waarin u vraagt om vernietiging kan maanden duren. Kunt u niet zo lang wachten, bijvoorbeeld omdat u geen inkomen heeft als gevolg van het concurrentiebeding, kan de rechter in kort geding worden gevraagd het beding te schorsen. Dit is dan een tijdelijke maatregel.

Hoe kan ik er als werkgever voor zorgen dat het beding in stand blijft?

 Een concurrentiebeding opnemen kan altijd, maar uiteraard moet worden voorkomen dat deze in een later stadium nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd. Het is dan ook van belang dat het concurrentiebeding wordt vormgegeven in lijn met de daarvoor geldende voorwaarden en de gestelde hoge eisen. Een advocaat kan u daaromtrent adviseren.

Geschreven door Leonie Keet