Vanwege de coronacrisis verkeren sommige bedrijven helaas in financiëel zwaar weer. Dit kan een reorganisatie tot gevolg hebben. Werkgevers bieden in dat geval regelmatig aan hun werknemers een vaststellingovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) aan, waarin zij de voorwaarden van het gewenste ontslag vastleggen, om op deze manier de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen.

In dit blog leest u meer over de vaststellingsovereenkomst en een reorganisatie.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Uit een eerder geschreven blog van mr. L.T.M. Keet (gespecialiseerd in onder andere het arbeidsrecht), blijkt wat een vaststellingovereenkomst (hierna genoemd “VSO”) inhoudt en wat hierin onder meer moet worden opgenomen.

Waarom een VSO laten controleren?

Wanneer uw werkgever u een VSO voorlegt, is het belangrijk dat deze juridisch correct is. Indien dit niet het geval is, kan dit namelijk gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering. Om deze reden is het verstandig om uw VSO te laten te controleren door een advocaat. De kosten die dit met zich meebrengt, worden veelal vergoed door de werkgever (meestal staat dit vermeld in uw VSO of in bijvoorbeeld het sociaal plan). Mogelijk kunt u ook juridische bijstand krijgen op basis van een toevoeging (door overheid gefinancierde rechtsbijstand), indien u daarvoor in aanmerking komt.

Vaststellingsovereenkomst voorgelegd vanwege reorganisatie

Sommige bedrijven moeten vanwege de coronacrisis gaan reorganiseren binnen het bedrijf. Dit heeft vooral te maken met het beperken van de kosten om zo het bedrijf financiëel gezond te kunnen houden. Mogelijke gevolgen van een reorganisatie kunnen zijn dat u een andere functie binnen het bedrijf krijgt, u wordt overgeplaatst of dat de werkgever een beëindiging van het dienstverband wenst. In dat laatste geval is het veelvoorkomend dat de werkgever uit eigen initiatief een VSO voorlegt. De werkgever en werknemer kunnen dan besluiten om in onderling overleg tot beëindiging van het dienstverband te komen (ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd), zodat een ontslagprocedure kan worden voorkomen. De afspraken die tussen de werkgever en werknemer worden gemaakt worden dan vastgelegd in de VSO.

Als werknemer is het verstandig om nooit zomaar over te gaan tot ondertekening, voordat u weet wat de inhoud en gevolgen van de VSO zijn. Als werknemer bent u niet verplicht mee te werken aan de VSO.

Wat als ik de VSO niet onderteken?

Indien u besluit om niet mee te werken, kan uw werkgever toestemming bij het UWV aanvragen om u te kunnen ontslaan. Het UWV zal dan bijvoorbeeld de noodzaak van het ontslag controleren, kijken hoe het bedrijf er financieel voorstaat en nagaan of er geen alternatieve functies beschikbaar zijn. Indien de werkgever toestemming van het UWV krijgt, moet uw werkgever een brief sturen waarin hij de arbeidsovereenkomst met u opzegt. Vervolgens kunt u een WW-uitkering bij het UWV aanvragen.

Wat is een sociaal plan?

Wanneer er sprake is van een reorganisatie, wordt er veelal een sociaal plan opgesteld.  In een sociaal plan staat alles omtrent het verloop van de reorganisatie opgenomen. Het is van belang om het sociaal plan goed door te lezen. Een reorganisatie brengt namelijk nadelige gevolgen voor werknemers met zich mee. Om deze reden wordt er een sociaal plan opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe deze nadelige gevolgen opgevangen moeten worden. Hierbij kunt u denken aan een ontslagvergoeding, herplaatsing binnen het bedrijf of begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Tot slot

Indien u advies wenst te krijgen over uw VSO van een advocaat is het belangrijk om alvast de volgende stukken te verzamelen:

  • Arbeidsovereenkomst(en);
  • Uw laatste drie loonstroken;
  • Correspondentie met de werkgever over de beëindiging van het dienstverband;
  • Vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst);
  • Sociaal plan.

U kunt telefonisch contact opnemen met mr. Keet via het nummer 020 696 3000 of een bericht toezenden aan info@hupkesadvocaten.nl