Bedrijven die last hebben van de coronacrisis en gebruik willen maken van de NOW-loonkostensubsidieregeling, kunnen toch ook ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen bij het UWV. Maar als het even kan: werk met een beëindigingsovereenkomst, want deze valt niet onder de NOW-regeling.

Voorwaarden NOW-regeling

Aan deelname aan de NOW-regeling zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen – twee belangrijke voorwaarden verbonden. Het betreft de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Bij de vaststelling van de hoogte van de subsidie is het loon, van de werknemers voor wie deeltijdontslag is aangevraagd, bepalend voor de hoogte van de subsidie. Kijk goed welke referentieperiode u kiest. Als er bijvoorbeeld sprake is van lage loonkosten in januari 2020 dan is het kiezen van een andere referentieperiode financiëel gezien wellicht slimmer.

Het loon in de gekozen periode wordt vervolgens verhoogd met 50 procent. Dit loon plus de vermeerdering van 50 procent wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen, gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie’, schrijft Minister Koolmees in een recente kamerbrief.

Besparing loonsom

De regeling is nu zo ingericht dat een werkgever niet volledig aanspraak kan maken op de regeling als er ook nog noodgedwongen ontslagen volgen. Wordt een ontslagaanvraag gedaan en niet ingetrokken, dan zal het UWV gewoon beslissen. Maar dat heeft dus gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Deze correctie van 50 procent wordt overigens achteraf doorgevoerd. Het maakt daarbij niet uit of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen.

Dit betekent dat wanneer bedrijven mensen kunnen ontslaan op bedrijfseconomische gronden, dit hen onder de streep toch een besparing op de loonsom kan opleveren wanneer er bijvoorbeeld maar een gedeelte van de omzet is weggevallen. Zeker wanneer ondernemers verwachten na de crisis alsnog te moeten inkrimpen. De besparing kan immers hoger zijn dan de weggevallen subsidie inclusief ‘boete’. De subsidie geldt namelijk alleen voor de loonkosten over het deel van de omzet dat is weggevallen. Terwijl de loonkosten bij ontslag wegvallen voor het volledige salaris. Maar als het even kan werk met een beëindigingsovereenkomst, want deze valt niet onder de NOW-regeling.

Voor meer informatie kunt u Diederik Ruys bereiken op 020- 696 3000.

gepubliceerd door Diederik Ruys