Vanaf 1 juli 2015 vervalt de vrije keuze van de werkgever: wie moet beslissen over het ontslag wordt precies in de wet omschreven. De bevoegde instantie vloeit voort uit de redengeving van het ontslag. Lees ons schema met de nieuwe ontslagroutes. En antwoord op de vraag: wat betekent “spoorwissel”?

Hoe werkt het nu?

Tot 1 juli 2015 kan de werkgever zelf kiezen of hij een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV Werkbedrijf, dan wel of hij ontbinding vraagt aan de rechter. Deze instanties beslissen dan over het ontslag. Alleen als de werkgever voor de route via de kantonrechter kiest, kan de rechter een ontslagvergoeding toekennen. Bij deze route eindigt de arbeidsovereenkomst door ontbinding (een beslissing van de rechter). Als de werkgever kiest voor de vergunningsprocedure bij UWV, en hij krijgt de toestemming, dan eindigt de arbeidsovereenkomst door een opzeggingsbrief.

Kan de arbeidsovereenkomst ook op een andere manier eindigen?

Ja. In de eerste plaats natuurlijk doordat de werknemer zelf opzegt, bijvoorbeeld omdat hij overstapt naar een andere baan. Maar wat ook vaak voorkomt is een accoord over ontslag tussen werkgever en werknemer. Dat wordt ook wel “ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd. De gemaakte afspraken worden vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De regels voor ontslag op deze manier wijzigen ook met ingang van 1 juli 2015. Lees hier meer. Verder introduceert het nieuwe ontslagrecht nog een andere ontslagmethode: opzegging met instemming van de werknemer. De hiervoor genoemde ontslagen zijn gebaseerd op overeenstemming, de werkgever hoeft alleen een “ontslagroute” te kiezen als hij er met de werknemer niet uitkomt.

Bij welke instantie moet een werkgever zijn?

Toestemming van UWV (ontslagvergunning) is nodig in de volgende gevallen

  • als de arbeidsplaats vervalt wegens bedrijfseconomische redenen
  • als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is.

De route van ontbinding via de kantonrechter geldt in de volgende gevallen:

  • de werknemer functioneert niet goed
  • de werknemer is regelmatig ziek
  • er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding
  • er is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • de werknemer weigert werk op grond van een ernstig gewetensbezwaar
  • er speelt iets anders zodat de werkgever de arbeidsrelatie niet kan voortzetten. Een voorbeeld: de werknemer raakt gedetineerd of verliest zijn verblijfsvergunning.

Van UWV naar kantonrechter (“spoorwissel”)

In het ontslagrecht tot 1 juli 2015 kan een werkgever geen beroep instellen tegen een weigering van UWV de ontslagvergunning te geven. Dat wordt na 1 juli 2015 anders. De werkgever kan dan door naar de kantonrechter om ontbinding te vragen. Met andere woorden, de werkgever moet weliswaar verplicht bij het UWV zijn om ontslag aan te vragen bij bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte, maar hij kan wel terecht bij de kantonrechter voor een herkansing als het niet lukt.

Termijnen

Voor alle procedures gelden vanaf 1 juli 2015 nieuwe termijnen om rechtsvorderingen in te stellen. Als de werkgever niet binnen de termijn in actie komt vervalt zijn recht. Lees hier het overzicht van termijnen.