In het testament van een overledene wordt vaak een executeur van de nalatenschap aangewezen. De executeur dient de nalatenschap correct af te wikkelen. Maar wat houdt dit allemaal in? In dit blog bespreek ik de plichten van de executeur.

Opstartfase

Nadat de executeur goed bedacht heeft of hij nalatenschap zuiver dan wel toch maar veiligheidshalve beneficiair gaat aanvaarden, kan hij aan de slag gaan. De executeur beschikt over de nalatenschap van de overledene. De executeur beheert alle bezittingen. Het is de plicht van de executeur om de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. Dit betekent dat de executeur ervoor moet zorgen dat alle erfgenamen krijgen waar zij recht op hebben. Om dit goed te kunnen doen moet de executeur zich verdiepen in het testament van de overledene. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet een executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen. Realiseert u zich wel dat u de taak van executeur niet hoeft te aanvaarden als u denkt dat u daar onvoldoende verstand van heeft. Bij een langstlevenden-testament hoeft er in beginsel nog niet vereffend te worden.

Boedelbeschrijving opstellen

De executeur zal eerst de omvang van de nalatenschap vast moeten stellen. Daartoe dient een boedelbeschrijving opgemaakt te worden. De bedoelbeschrijving is een inventarisatie van de gehele nalatenschap. Het is verstandig om deskundige hulp in te schakelen bij het opmaken van een boedelbeschrijving. De executeur kan zelf een boedelnotaris uitkiezen die hem helpt, zonder dat de andere erfgenamen inspraak hebben over de keuze. De boedelbeschrijving hoeft niet bij notariële akte opgemaakt te worden tenzij dat in het testament staat. De executeur kan ook zelf een boedelbeschrijving van de nalatenschap opstellen. Op rechtspraak.nl vindt u een format.

Termijn boedelbeschrijving

Er staat geen termijn in de wet wanneer de boedelbeschrijving compleet dient te zijn. Een executeur moet wel met ‘bekwame spoed’ de boedelbeschrijving opstellen. Dit is een ruim begrip. Bij een omvangrijke nalatenschap is het gebruikelijk dat het opstellen van een boedelbeschrijving opstellen relatief lang duurt.

Schulden en vorderingen voldoen

De executeur moet de schuldeisers van de overledene aanschrijven met het verzoek hun vordering op de overledene bekend te maken. De schulden van de overledene dienen daarna te worden afgelost door de executeur. Ook dient de executeur een eventuele legataris te informeren over zijn legaat. Het uitkeren van het legaat wordt ook gedaan door de executeur. Om de schuldeisers en erfgenamen te betalen is de executeur bevoegd om goederen uit de nalatenschap te verkopen. Ook doet de executeur de aangifte successierecht.

Inlichtingenplicht

De executeur heeft een inlichtingenplicht. Hij moet inlichtingen verschaffen over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen. De executeur dient netjes bij te houden welke uitgaven hij doet uit de nalatenschap. Alle erfgenamen hebben recht op inzage van bankafschriften, spaarrekeningen en andere tegoeden van de overledene voor zover dat noodzakelijk is om hun erfdeel te bepalen. Alvorens alle erfgenamen akkoord geven tot het afwikkelen van de nalatenschap, verschaft de executeur rekening en verantwoording aan de erfgenamen, met alle relevante (financiële) stukken.

Contact

Het bovenstaande is een zeer beknopte samenvatting van de rechten en plichten van een executeur. Mocht uw daar nog vragen over hebben of een professionele executeur zoeken dan kunt u mij bereiken onder nummer 020 – 696 3000. Vraag dan naar Diederik Ruys.

gepubliceerd door Diederik Ruys