Kinderen hebben een bijzondere positie in het erfrecht. Uw ouders kunnen ervoor kiezen om u te onterven. Maar een kind heeft in beginsel altijd recht op een deel van de erfenis. U houdt recht op de legitieme portie. Deze legitieme portie bestaat uit alle bezittingen minus de schulden vertaald naar een geldsom. U kunt dus in beginsel niet geheel onterfd worden door uw ouders.

Hoe hoog is de legitieme portie?

Volgens de wet is de legitieme portie de helft van het gewone kindsdeel. U krijgt dus de helft van wat u normaal zou hebben ontvangen indien er geen testament opgesteld zou zijn.

Hoe wordt de legitieme portie berekend?

De waarde waarover de legitieme portie wordt berekend heet de legitimaire massa. De legitimaire massa wordt berekent doormiddel van de geldwaarde van de goederen van de nalatenschap. Dit zijn alle zaken die aanwezig waren op de dag van het overlijden. In beginsel moeten schenkingen/giften die de overleden ouder tijdens leven aan de erfgenamen heeft gedaan hierbij worden opgeteld. In de wet vinden we vervolgens in  artikel 4:7 lid 1 BW aan welke schulden  in mindering kunnen worden gebracht op de legitieme portie. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van de begrafenis, maar niet de erfbelasting.

Hoe eis ik mijn legitieme portie op?

U dient de legitieme portie binnen 5 jaar na het overlijden bij de anderen erfgenamen en/of bij de executeur op te eisen. Dit is een vervaltermijn. Indien u dit nalaat vervalt u recht om de legitieme portie nog op te eisen. Daarom is het raadzaam om dat opeisen per aangetekende brief te doen. Het is belangrijk om een bewijs van ontvangst van uw opeising te bewaren. Uw legitieme portie wordt zes maanden na het overlijden opeisbaar.

Het opeisen van de legitieme portie is vaak een ingewikkelde kwestie omdat het veel voorkomt dat degene die onterfd is al geruime tijd niet meer bij de ouders over de vloer kwam. Een erfrechtadvocaat kan dan helpen om de juiste informatie boven water te krijgen om de waarde van de legitieme portie goed vast te stellen.

Contact

Mocht u vragen hebben hoe de legitieme portie het beste op te eisen, dan kunt u mij bereiken op 020 – 696 3000. Vraag dan naar Diederik Ruys.