In het nieuwe ontslagrecht wordt een nieuwe regel ingevoerd, die de werknemer 14 dagen bedenktijd geeft. Voor de werkgever leidt dit tot onzekerheid over de definitieve totstandkoming van het ontslag.

Wat is een vaststellingsovereenkomst eigenlijk?

Veel ontslagen komen tot stand doordat de werkgever en de werknemer, al dan niet met hulp van advocaten, met elkaar onderhandelen. De overeenkomst die daaruit volgt wordt meestal vastgelegd in een “vaststellingsovereenkomst”, die door de werkgever en de werknemer wordt getekend. Deze vorm van beëindiging van het arbeidscontract wordt ook wel “beëindiging met wederzijds goedvinden” genoemd, om onderscheid te maken met het eenzijdig opzeggen van het contract (in dat geval krijgt de werknemer meestal geen WW). In het nieuwe ontslagrecht komt er ook een nieuwe variant van de “beëindiging met wederzijds goedvinden”, te weten de “opzegging met instemming van de werknemer”.

Wat is de nieuwe regel?

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat een werknemer die een schriftelijke vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever heeft gesloten 14 dagen bedenktijd heeft. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat zowel de werknemer als de werkgever een handtekening hebben gezet onder het contract.

informatieplicht over bedenktijd

De werkgever is daarnaast verplicht de werknemer schriftelijk te informeren over de bedenktijd. Het feit dat een vaststellingsovereenkomst is gesloten betekent dus niet dat de bedenktijd is gaan lopen. De bedenktijd gaat lopen als dit in de overeenkomst is opgenomen. Het mag ook op een andere manier worden vastgelegd. Indien dit niet gebeurt, wordt de bedenktijd verlengd tot drie weken.

Wat als de werknemer zich bedenkt?

Als een werknemer tijdens de bedenktijd het ontslag ongeldig verklaart, dan loopt de arbeidsovereenkomst alsnog gewoon door. De werkgever moet salaris doorbetalen en heeft geen zicht meer op een concrete ontslagdatum; de keerzijde voor de werknemer is dat eventuele afspraken over een ontslagvergoeding ook vervallen, maar misschien wil de werknemer dat ook wel. De bedenktijd heeft voor de werkgever als nadeel dat een ontslag niet direct zeker is, en dat betekent dat de werknemer een strategisch voordeel krijgt.

Geen oneindig gebruik van de bedenktijd

De regering heeft nagedacht over het risico dat werknemers misbruik gaan maken van de bedenktijd. Dat is niet de bedoeling. Er ontstaat geen nieuwe bedenktijd als de werknemer al een keer gebruik heeft gemaakt van de bedenktijd en hij binnen 6 maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst tekent.

Uitzondering

Als een werknemer zelf ontslag neemt dan geldt de bedenktijd niet. Ontslag nemen is iets anders dan het aangaan van een overeenkomst na onderhandelingen en dat geldt ook voor de nieuwe variant “opzegging met instemming van de werknemer”. Dit is eigenlijk vreemd, omdat de bedoeling van de bedenktijd is om werknemers te beschermen. Maar de regering vindt dat een werknemer die zelf ontslag neemt geen behoefte heeft aan deze bescherming.

Onze tips voor werkgevers

  • zorg altijd voor een bepaling in de vaststellingsovereenkomst waarin staat dat de werknemer een wettelijke bedenktijd van 2 weken heeft na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst;
  • handel nooit op het laatste moment, maar neem de tijd. U kunt immers worden geconfronteerd met de ongeldigverklaring van het ontslag.

Onze tips voor werknemers

  • U hoeft niet het gevoel te hebben dat u onder druk staat om accoord te gaan. U kunt zich immers bedenken.
  • Het wordt nu mogelijk om pas naar een advocaat te gaan als u al getekend heeft voor ontslag. De afspraak die u al zelf heeft gemaakt, heeft u al binnen, en kunt u laten toetsen.