Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Dit is onder andere het geval als een werkgever en een werknemer een vaststellingsovereenkomst sluiten. Maar wat moet in zo’n overeenkomst staan? En wat zijn uw rechten en plichten? In deze blog leest u daarover meer.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

 In het arbeidsrecht wordt een vaststellingsovereenkomst ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst worden de afspraken tussen werkgever en werknemer rondom het ontslag vastgelegd.

Moet ik daar aan meewerken?

 Nee, dat hoeft niet. Een overeenkomst komst pas tot stand als beide partijen deze ondertekenen. Als zowel de werkgever als de werknemer instemmen, is sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Wel is het verstandig na te gaan waarom de werkgever de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst wil beëindigen. Soms kan het namelijk raadzaam zijn om wel mee te werken, om een eventueel ontslag met nadeligere gevolgen te voorkomen.

Het kan echter ook een (betere) optie zijn om niet mee te werken, of na te gaan of de arbeidsovereenkomst onder betere voorwaarden (bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding) kan eindigen.

Waar moet ik op letten?

 Als u openstaat voor een beëindiging door middel van een vaststellingsovereenkomst, is het van belang na te gaan of diverse onderwerpen (correct) in de overeenkomst zijn opgenomen. Hierna zullen enkele voorbeelden worden gegeven.

  • Einddatum

In de vaststellingsovereenkomst staat opgenomen op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. Bij het bepalen van de einddatum dient rekening te worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Dit is de termijn die bij een opzegging door de werkgever zou gelden. Aangezien geen sprake is van een opzegging, maar een beëindiging met wederzijds goedvinden, spreekt men van een fictieve opzegtermijn.

  • Uitkering

Het UWV beslist of iemand na het einde van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komt voor een uitkering. Dit beoordeelt het UWV onder andere aan de hand van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Als bijvoorbeeld geen rekening is gehouden met de geldende fictieve opzegtermijn, zal het UWV een wachttermijn in rekening brengen. De uitkering gaat dan pas in op het moment dat de duur van de fictieve opzegtermijn is verstreken. Ook is het van belang dat de reden voor beëindiging, welke staat vermeld in de vaststellingsovereenkomst, het verstrekken van een WW-uitkering niet in de weg staat. Stel dat er bijvoorbeeld in de vaststellingsovereenkomst staat dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, of dat de beëindiging het initiatief van de werknemer was, verstrekt het UWV mogelijk geen uitkering.

  • Concurrentie- / relatiebeding

Als in uw geval een concurrentie- en/of relatiebeding geldt, is het van belang dat deze door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst buiten werking wordt gesteld. Hierdoor bent u daar niet meer aan gebonden bij het zoeken / aannemen van een nieuwe baan.

  • Financiële voorwaarden

Ook is het goed na te gaan of er een ontslagvergoeding is opgenomen en zo ja, hoe hoog? Meestal knoopt een werkgever voor de hoogte van de vergoeding aan bij de transitievergoeding. Als er echter geen goede reden voor de beëindiging is, is de vergoeding vaak hoger. Ook komt het voor dat een vergoeding achterwege blijft, maar dat iemand bijvoorbeeld langer in dienst blijft en de werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden met behoud van loon.

En worden uw vakantiedagen bij het einde van het dienstverband uitbetaald? Meestal wil de werkgever opnemen dat de werknemer is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden tot het einde van het dienstverband en dat de vakantiedagen dan volledig zijn gebruikt. De werknemer kan echter verlangen dat de opgebouwde vakantiedagen wel worden uitbetaald. Wat uiteindelijk wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst hangt af van de specifieke situatie.

Tot slot

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst heeft verstrekkende gevolgen; zo verliest u onder andere uw baan. Het is uiteraard van groot belang dat u wel in aanmerking komt voor een uitkering en de mogelijke inkomensdaling wordt opgevangen door bijvoorbeeld een ontslagvergoeding.

Een advocaat kan de aan u voorgelegde vaststellingsovereenkomst controleren en u omtrent de (voorwaarden van de) beëindiging adviseren. Mogelijk staan er onjuiste bepalingen in de vaststellingsovereenkomst, ontbreken er belangrijke artikelen en/of kunnen de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt worden verbeterd.

De kosten voor de juridische bijstand worden meestal vergoed door de werkgever. Of mogelijk komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). De juridische bijstand is in veel gevallen dan ook (vrijwel) gratis.

Geplaatst door Leonie Keet