Vanaf 1 januari 2015 is de proeftijd gekoppeld aan de duur van het arbeidscontract.

Wat is een proeftijd eigenlijk?

Een proeftijd is een veel voorkomende afspraak in vaste en tijdelijke arbeidscontracten. Mits op de juiste manier (schriftelijk) overeengekomen, mag de werkgever de nieuwe werknemer ontslaan in de proeftijd. De normale ontslagregels gelden dan niet. De werknemer kan daar bijna nooit iets tegen doen. Heel soms geldt een uitzondering, te weten bij discriminatie (bijvoorbeeld wegens leeftijd).

Wat zijn de nieuwe regels?

Een proeftijd is nog steeds mogelijk na 1 januari 2015. Of een werkgever en een werknemer in het arbeidscontract een geldige proeftijd kunnen afspreken is afhankelijk van de duur van het tijdelijke contract. Per 1 januari 2015 mag:

  • bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter, geen proeftijd meer worden opgenomen;
  • bij een looptijd van meer dan 6 maanden, maar minder dan 2 jaar, de maximale proeftijd 1 maand zijn;
  • een langere proeftijd van ten hoogste 2 maanden worden afgesproken, als de werknemer een   tijdelijk contract van 2 jaar of langer krijgt.

Wordt een tijdelijk contract verlengd?  Dan mag in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Daarop bestaat wel een uitzondering. Er mag opnieuw een proeftijd in het contract komen als van de werknemer andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevraagd.

In bepaalde branches kan een uitzondering van toepassing zijn. Geldt in uw branche een cao die al voor 1 januari 2015 van toepassing was en waarin een afwijkende regeling staat? Dan gaat de nieuwe regeling in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016. Tot die tijd kunnen dus andere regels gelden. Raadpleeg daarom altijd de cao.

Voorbeelden

  • In een arbeidscontract voor onbepaalde duur komt een proeftijd van 3 maanden. Dit beding is niet geldig, omdat de proeftijd maximaal 2 maanden is. De werknemer kan niet worden ontslagen in de proeftijd.
  • In een arbeidscontract van 4 maanden wordt een proeftijd van 2 weken opgenomen. De werknemer kan niet worden ontslagen, omdat een proeftijd niet is toegestaan bij contracten die minder dan 6 maanden duren.
  • In een arbeidscontract van 18 maanden wordt een proeftijd van 1 maand opgenomen. Deze werknemer kan geldig tijdens de proeftijd geldig worden ontslagen.

Wat moet een werknemer doen als de proeftijd ongeldig is?

Het kan gebeuren dat een werkgever aan een werknemer een ontslag in de proeftijd geeft, terwijl in het arbeidscontract een ongeldige proeftijd staat (zie hierboven). In dat geval loopt de arbeidsovereenkomst door voor de resterende looptijd. De werknemer komt dan niet in aanmerking voor een WW-uitkering en zal zijn loon moeten incasseren, ook als de werkgever niet wil betalen. Lees meer op onze speciale site achterstalligsalaris.nl.

Wat moet een werkgever doen als de proeftijd ongeldig is?

Als een werkgever bewust of onbewust een ongeldige proeftijd opneemt, en in de proeftijd een ongeldig ontslag geeft, dan zit er weinig anders op dan het loon door betalen tot de einddatum van het contract. Er is wel een uitzondering mogelijk. Als het proeftijdontslag het gevolg is van een ernstig incident dan is het geven van ontslag op staande voet mogelijk een oplossing. Maar dat moet dan wel meteen gebeuren. Raadpleeg dan ook direct een advocaat.